BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15229/TCHQ-GSQL
V/v rà soát, báo cáo của doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong quá trình rà soát, kiểm tratình hình nợ thuế, Tổng cục Hải quan phát hiện hiện tượng một số doanh nghiệpđã tự ý thay đổi mã số thuế và tên giao dịch mới để thực hiện hoạt động xuấtnhập khẩu mà không thông báo cho cơ quan hải quan dẫn đến tình trạng thực tếdoanh nghiệp vẫn còn nợ thuế nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định. Vídụ: Công ty A sử dụng mã số thuế và tên giao dịch để thực hiện thủ tục hải quantừ năm 1996 đến nay nhưng đã tự ý thay đổi mã số thuế và tên giao dịch mới làCông ty B (bản chất là một Công ty nhưng khác mã số thuế và tên Công ty) đểnhằm mục đích trốn thuế do các khoản nợ thuế này không được chuyển nợ sang Côngty mới.

Theo quy định tại điểm b, khoản 1Điều 38, khoản 1 Điều 63 và khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều 93 BộLuật Dân sự thì việc chuyển nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp này sang doanhnghiệp khác chỉ phát sinh khi thực hiện chia tách doanh nghiệp, do vậy, cần xácđịnh cụ thể nghĩa vụ về thuế và trách nhiệm của từng doanh nghiệp (bao gồmdoanh nghiệp bị tách và doanh nghiệp được tách).

Để tăng cường công tác quản lý nợthuế trong toàn ngành, chống thất thu, nợ đọng thuế, yêu cầu:

1. Cục Hải quan các tỉnh, thành phốthực hiện các nội dung sau:

a) Rà soát trên hệ thống trường hợpdoanh nghiệp còn nợ thuế nhưng đã thực hiện chuyển đổi tên doanh nghiệp, mã sốthuế cũ sang doanh nghiệp có tên và mã số thuế mới trên hệ thống kế toán tậptrung nhưng bản chất vẫn là 01 Công ty (như cùng tên người đại diện theo phápluật của Công ty, cùng địa chỉ kinh doanh, chỉ khác tên và mã số thuế) nhưngvẫn còn nợ thuế để thực hiện các nội dung:

- Làm việc với các cơ quan chức năngliên quan như cơ quan thuế nội địa, Sở kế hoạch đầu tư để xác minh thông tindoanh nghiệp đã chuyển đổi sang doanh nghiệp mới;

- Khi có đủ cơ sở xác định doanhnghiệp còn nợ thuế nhưng đã chuyển đổi sang tên doanh nghiệp mới thì làm việcvới doanh nghiệp để xác nhận khoản nợ;

- Thực hiện việc chuyển khoản nợthuế từ doanh nghiệp, mã số thuế cũ sang doanh nghiệp có tên và mã số thuế mớitrên hệ thống kế toán tập trung;

- Thực hiện các biện pháp đôn đốc,thu hồi nợ thuế theo quy định;

- Xác định trách nhiệm của tổ chức,cá nhân có liên quan.

b) Có văn bản gửi cơ quan thuế cùngcấp để thông báo về việc một công ty nhưng có hai mã số thuế để cơ quan thuế cóbiện pháp xử lý.

2. Cục Thuế xuất nhập khẩu có tráchnhiệm rà soát việc nợ đọng thuế trên hệ thống đồng thời hỗ trợ hải quan địaphương trong việc xử lý tình trạng nợ thuế đối với trường hợp này theo đúng quyđịnh của pháp luật.

Nhận được văn bản này, yêu cầu CụcHải quan các tỉnh, thành phố thực hiện rà soát, báo cáo kết quả xử lý (nếu có)và chịu trách nhiệm theo dõi tình hình nợ thuế của các doanh nghiệp tại đơn vị.

Tổng cục Hải quan thông báo để cácđơn vị biết, thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Vũ Ngọc Anh