BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15233/TCHQ-GSQL
V/v thanh lý tờ khai hải quan đối với mặt hàng vật liệu nổ nhập khẩu miễn thuế phục vụ hoạt động dầu khí

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Công ty Liên doanh Điều hànhVietgazprom
(Đ/c: P803 tòa nhà Deaha, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Trả lời công văn số 11-03-04-1006 ngày 01/12/2014 của Côngty Liên doanh Điều hành Vietgazprom về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty LDĐH Vietgazprom tại công văn số11-03- 04-1006 nêu trên và hồ sơ gửi kèm thì hàng hóa là vật liệu nổ để phục vụhoạt động dầu khí do Vietgazprom ủy thác cho Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Côngnghiệp Quốc phòng (GAET) làm thủ tục nhập khẩu. Do vậy, hàng hóa thuộc quyền sởhữu của Vietgazprom và Vietgazprom có trách nhiệm làm thủ tục thanh khoản các tờkhai hải quan nhập khẩu với cơ quan hải quan theo quy định.

- Việc bàn giao hàng hóa để tiêu hủy được thực hiện trên cơsở Biên bản bàn giao (trong đó cần ghi rõ hàng hóa bàn giao để tiêu hủy thuộc tờkhai nhập khẩu nào) có xác nhận của Vietgazprom, GAET và cơ quan hải quan.

- Căn cứ trên Biên bàn bàn giao, cơ quan Hải quan nơi làm thủtục nhập khẩu thực hiện thanh khoản tờ khai nhập khẩu miễn thuế/tờ khai tạm nhậpmiễn thuế.

- Bên nhận bàn giao (GAET) chịu trách nhiệm trước pháp luậtvề việc tiêu hủy.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Liên doanh Điều hành Vietgazpromđược biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh