BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15237/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4186/HQHCM-TXNK ngày21/11/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc trong việc truythu thuế mặt hàng phân bón NPK và công văn số 51/2014CV-VT ngày 17/11/2014 củaCông ty TNHH TM Vĩnh Thạnh khiếu nại về việc bị truy thu thuế 6% đối với mặthàng phân bón làm từ phân hữu cơ đã qua xử lý hóa học và trộn thêm các chấtkhoáng (Ca, Mg). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tàichính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính vềviệc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 157/2011/TT-BTCngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuếnhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế thì:

Nhóm 31.01 quy định cho các mặt hàng là “Phân bón gốc thực vật hoặcđộng vật, đã hoặc chưa pha trộn với nhau hoặc qua xử lý hóa học; phân bón sảnxuất bằng cách pha trộn hoặc xử lý hóa học các sản phẩm động vật hoặc thực vật”

Tham khảo Chú giải Chi tiết HS nhóm 31.01 thì:

Nhóm này gồm có:

(a) Các loại phân bón từ động vật hoặc thực vật, đã hoặcchưa pha trộn với nhau hoặc qua xử lý hóa học;

(b) Các loại phân bón sản xuất bằng cách pha trộn hoặc xử lýhóa học các sản phẩm động vật hoặc thực vật (trừ các loại superphotphatlàm từ các loại xương thuộc nhóm 31.03).

Tuy nhiên, các sản phẩm này được phân loại vào nhóm 31.05khi là các sản phẩm đã được tạo hình dạng nhất định hoặc đóng gói sẵn như mô tảtại nhóm đó.

Nhóm 31.05 quy định cho các mặt hàng là “Phân khoáng hoặc phân hóahọc chứa hai hoặc ba nguyên tố cấu thành phân bón là nitơ, phospho và ka li;phân bón khác; các mặt hàng của Chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tựhoặc đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10 kg”.

Đối chiếu với các quy định nêu trên với mặt hàng nêu tạicông văn số 4186/HQHCM-TXNK ngày 21/11/2014 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vàcông văn số 51/2014CV-VT ngày 17/11/2014 của Công ty TNHH TM Vĩnh Thạnh thì mặthàng nhập khẩu nếu xác định là Phân bón hữu cơ có nguồn gốc từ phân gà, ở dạngviên thì thuộc nhóm 31.05“Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa hai hoặc banguyên tố cấu thành phân bón là nitơ, phospho và ka li; phân bón khác; các mặthàng của Chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọnglượng cả bì không quá 10 kg”, phân nhóm 3105.10 “- Các mặt hàng củaChương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọng lượng cảbì không quá 10 kg.”, mã số 3105.10.90 “- - Loại khác”.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ vào hồ sơ, tàiliệu, hàng hóa thực tế nhập khẩu và kết quả phân tích hàng hóa (nếu có) để phânloại và tính thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đượcbiết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty TNHH TM Vĩnh Thạnh (Đ/c: B2-01 Nam Thiên 2, PMH, Hà Huy Tập, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM) (thay trả
lời);
- Lưu: VT, PL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái