TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1524/CT-TTHT
V/v: Thuế bảo vệ môi trường

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty CP DV SX XNK Bình Tây
Địa chỉ: 222-222A Hậu Giang, P.09, Q.6, TP.HCM
Mã số thuế: 0301404976

Trả lời văn thư số 09/CV-Ctyngày 08/02/2012 của Công ty về thuế bảo vệ môi trường (BVMT); Cục thuế TP có ýkiến như sau:

- Căn cứ Khoản 4 Điều 1 và Điều8 Chương I Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướngdẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính Phủ quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Bảo vệ môi trường:

“Túi ni lông thuộc diện chịuthuế (túi nhựa xốp) là loại túi, bao bì nhựa mỏng làm từ màng nhựa đơn HDPE(high density polyethylene resin), LDPE (low density polyethylen) hoặc LLDPE(Linear low density polyethylen resin), trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và túini lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của pháp luậtvề bảo vệ môi trường và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường” thuộc đốitượng chịu thuế Bảo vệ môi trường.

Căn cứ quy định nêu trên, trườnghợp Công ty nếu sản xuất túi ni lông, bao bì nhựa mỏng làm từ màng nhựa đơnHDPE, LDPE, LLDPE, cung cấp cho khách hàng để đóng gói (gói thành phẩm, bánthành phẩm) thuộc đối tượng chịu thuế Bảo vệ môi trường.

Trường hợp Công ty sản xuất túini lông và sử dụng túi ni lông này để đóng gói sản phẩm, hàng hoá do Công tysản xuất, kinh doanh thì khi bán sản phẩm đã đóng gói sẵn bao bì không phảichịu thuế Bảo vệ môi trường.

Cục Thuế TP thông báo Công tybiết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên
- P. Pháp chế;
- KT3;
- Lưu: HC, TTHT
226-26082/12 Thắng

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘPTHUÊ
Trần Thị Lệ Nga