TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1524/TCHQ-GSQL
V/v: Phân loại hàng hóa NK

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn
Địa chỉ: 34 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 33/CVLS-06 ngày 06 ngày 9/3/2006 của Công ty TNHH giấy vi tính Liên Sơn về việc áp mã số, thuế suất đối với mặt hàng giấy tự coppy (giấy tự nhân bản), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc phân loại hàng hóa nhập khẩu căn cứ vào các văn bản hiện hành (Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 ban hành kèm theo Quyết định 110/2003/QĐ /BTC ngày 25/07/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 82/2003/QĐ-BTC ngày 13/6/2003; Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Biểu thuế xuất khẩu) và thực tế hàng nhập khẩu, cụ thể;

Nếu mặt hàng giấy tự coppy (giấy tự nhân bản) ở dạng dải hoặc cuộn có chiều rộng trên 36cm hoặc ở dạng tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông) với một chiều trên 36cm và chiều kia trên 15 cm khi không gấp thì thuộc nhóm 4809. Nếu mặt hàng giấy tự coppy (giấy tự nhân bản) không đáp ứng được yêu cầu về kích thước để phân loại vào nhóm 4809 (như nêu trên) thì được phân loại vào nhóm 4816.

Tổng cục Hải quan trả lời để công ty được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, GSQL (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc