TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1524TCT/ĐTNN
V/v: khấu trừ thuế GTGT của hóa đơn quá hạn quy định.


Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2005

Kính gửi : Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 65/CT-TTr-D2 ngày 5/1/2005 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về khấu trừ thuế GTGT của hóa đơn đầu vào quá thời hạn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra ngày thực tế giao nhận hóa đơn, vì lý do gì bên lập hóa đơn từ tháng 12/2001 mà đến tháng 5/2002 mới giao hóa đơn, bên giao hóa đơn phải xác nhận bằng văn bản lý do; đồng thời kiểm tra xem bên bán hạch toán doanh thu, thuế GTGT các hóa đơn này như thế nào? Nếu hóa đơn nêu trên bên giao bên nhận (có chữ ký) tương ứng thời điểm thì cho hạch toán và kê khai khấu trừ và phạt cả hai bên về vi phạm việc lập giao hóa đơn bán hàng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP (HC), DNK (2 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến