BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1525/BKHĐT-ĐTNN
V/v báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý I, ước cả năm 2013

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Theo quy định tại Điều 80, Khoản 5của Nghị định số 108/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/9/2006, Ủy ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với các Ban Quản lýKCN, KCX, KCNC và KKT tổng hợp, định kỳ báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tình hìnhđầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị QuýỦy ban giao một cơ quan làm đầu mối báo cáo, đánh giá tình hình đầu tư trựctiếp nước ngoài trên địa bàn trong quý I, ước cả năm 2013 (các biểu mẫu gửi kèmtheo) và các giải pháp, kiến nghị trong công tác chỉ đạo, điều hành trong năm2013.

Báo cáo của Quý Ủy ban đề nghị gửivề Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/3/2013 và bảnmềm (file) gửi về địa chỉ email: [email protected]

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đềnghị cần nghiêm túc thực hiện việc sao gửi giấy chứng nhận đầu tư được cấp phépvề Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày22/9/2006 của Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư rất mong nhậnđược sự quan tâm, phối hợp của Quý Ủy ban trong việc cung cấp đầy đủ các thôngtin, đánh giá về tình hình đầu tư nước ngoài quý I, ước cả năm 2013 và các kiếnnghị cho thời gian tới để từ đó có những giải pháp và chính sách kịp thời đảmbảo việc thu hút và giải ngân đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KHĐT các tỉnh/TP trực thuộc trung ương;
- Ban Quản lý KCN, KCX, KKT, KCNC cấp tỉnh;
- Ban quản lý KCNC Hòa Lạc;
- Lưu VT, KKT, ĐTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Quang Thu

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN