BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1525 TCHQ/GSQL
V/v làm thủ tục Hải quan đối với hàng hoá chính ngạch theo hợp đồng thương mại XNK qua cửa khẩu phụ

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan Long An

Trả lời công văn số 238/HQLA-NV ngày 24/3/2003 của Cục Hải quan Long An về việc ghi tại trích yếu, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tại Quyết định số 415/TCHQ /QĐ/TCCB ngày 06/03/2003 của Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải quan về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Chi cục Hải quan cửa khẩu, chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu trực thuộc Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố không phân biệt cửa khẩu phụ cửa khẩu chính.

2. Theo Thông tư số 10/2002/TT-BTM qui định các cập cửa khẩu phụ được phép làm thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hoá chính ngạch theo hợp đồng thương mại nếu đáp ứng được điều kiện qui định tại khoản b1, mục b, điểm 4 Thông tư dẫn trên. Trường hợp này Chi cục Hải quan cửa khẩu phụ được làm thủ tục cho tất cả các loại hình nhập khẩu trong đó có loại hình chuyển cửa khẩu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn trừ hàng hoá quá cảnh. Hàng quá cảnh thực hiện theo hiệp định hàng quá cảnh giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với nước láng giềng có chung biên giới.

3. Cửa khẩu Bình Hiệp là cửa khẩu phụ không nằm trong danh mục cửa khẩu phụ thuộc được qui định tại Thông tư số 10/2002/TT-BTM của Bộ Thương mại, do đó Chi Cục hải quan cửa khẩu Bình Hiệp không được làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá chính ngạch theo hợp đồng thương mại.

Đề nghị Cục Hải quan Long An nghiên cứu kỹ các qui định hiện hành để triển khai thực hiện, không xin ý kiến Tổng cục những vấn đề tương tự như thế này./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT/ VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trịnh Đình Kinh