BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1525/TCHQ-GSQL
V/v phân loại thiết bị tường lửa (Firewalls) bảo vệ mạng máy tính

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo phản ánh của một số CụcHải quan tỉnh thành phố nêu vướng mắc trong việc phân loại mặt hàng thiết bịtường lửa (Firewalls) sử dụng để bảo vệ mạng máy tính, Tổng cục Hải quan hướngdẫn thực hiện thống nhất như sau:

Căn cứ Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi banhành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng BộTài chính; Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 của Bộ Tài chính thì mặthàng thiết bị tường lửa (Firewalls) sử dụng để bảo vệ mạng máy tính được phânloại vào nhóm 85.17, mã số chi tiết 8517.62.21.00, thuế suất thuế nhập khẩu 5%.Công văn này áp dụng theo hiệu lực của Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày20/12/2007.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn