BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1525/TCT-CS
V/v thuế GTGT đối với đề tài nghiên cứu khoa học.

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2012

Kính gửi: CụcThuế thành phố Hà Nội.

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 29722/CT-HTr ngày 25/11/2011 của Cục Thuế thànhphố Hà Nội về thuế GTGT đối với đề tài nghiên cứu khoa học của Chi nhánh Côngty cổ phần Ong Trung ương - Trung tâm nghiên cứu và phát triển Ong. Về vấn đềnày, sau khi báo cáo xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căncứ quy định tại khoản 2, Điều 41 Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Côngnghệ; Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT /BTC-BKH&CNngày 04/10/2006 của liên Bộ Tài chính - Bộ KH&CN hướng dẫn chế độ khoánkinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày07/5/2007 của liên Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mứcxây dựng và phân bổ dư toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và côngnghệ có sử dụng NSNN.

Trườnghợp Chi nhánh Công ty Cổ phần Ong Trung ương - Trung tâm nghiên cứu và pháttriển Ong ký hợp đồng trách nhiệm với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đểthực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ bằng nguồn vốn ngân sách nhànước cấp, Trung tâm nghiên cứu và phát triển Ong sử dụng, quyết toán nguồn kinhphí Ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước thì không thuộc đốitượng điều chỉnh của Luật thuế GTGT.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết, căn cứ hồ sơ cụ thể vàtình hình thực tế hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm nghiên cứu và phát triển Ong (19 Trúc Khê, Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội);
- Vụ CST, HCSN, PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn