BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1525/TCT-CS
V/v lập hoá đơn GTGT đối với hàng hoá tiêu dùng nội bộ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 4523/CT-THNVDT ngày 18/9/2008 của Cụcthuế tỉnh Nam Định đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc lập hoá đơn GTGT đối vớihàng hoá tiêu dùng nội bộ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 5.4 mục IV phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTCngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn chứng từ mua bán hàng hoá,dịch vụ.

Căn cứ điểm 6 Thông tư số 30/2008/TT-BTC ngày 16/4/2008 củaBộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm 5.4 mục IV phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTCnêu trên hướng dẫn việc sử dụng hoá đơn chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụkhuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng, trả thay tiền lương cho ngườilao động và tiêu dùng nội bộ như sau: "Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng đểcho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay tiền lương cho người lao động và tiêu dùngnội bộ thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầyđủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ chokhách hàng".

Theo hướng dẫn trên, trường hợp Doanh nghiệp tự xây dựng nhàxưởng, trụ sở làm việc hoặc tự sản xuất tàu vận tải thì sau khi quyết toán vàđưa vào sử dụng, Doanh nghiệp phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng),trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bánhàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Nam Định được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương