BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1525/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.

Trả lời công văn số 163/CT-KTT2 ngày 16/1/2014 của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang về thuế GTGT đối với mặt hàng hương liệu khử mùi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết a điểm 2.2 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và điểm a khoản 2 Điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn thuế suất 5% như sau:

"a) Phân bón là các loại phân hữu cơ và phân vô cơ như: phân lân, phân đạm (urê), phân NPK, phân đạm hỗn hợp, phân phốt phát, bồ tạt; phân vi sinh và các loại phân bón khác".

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Công ty cổ phần Long Vân sản xuất mặt hàng thương hiệu khử mùi (được nấu tổng hợp từ các loại lá cây bạch đàn, hương nhu, lá sả) chỉ để nhằm mục đích làm nguyên liệu để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, không phải là phân bón nên chưa có căn cứ để được áp dụng quy định tại tiết a điểm 2.2 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC và điểm a khoản 2 Điều 10 Thông tư số 06/2012/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bắc Giang biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn