BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1525/TCT-TVQT
V/v Thuê trụ sở làm việc

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Lai Châu

Tổng cục Thuế nhận được tờ trình số 13/TTr-CT ngày 21/3/2013 của Cục Thuế tỉnh Lai Châu về việc thuê trụ sở làmviệc Chi cục Thuế huyện Nậm Nhùn. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết 1.1 khoản 1 Điều 5Quyết định số 790/QĐ-BTC ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định Quychế quản lý và quy trình nghiệp vụ quản lý, xử lý tài sản tại các cơ quan hànhchính, đơn vị sự nghiệp công lập, các dự án sử dụng vốn Nhà nước khi dự án kếtthúc thuộc Bộ Tài chính:"Các cơ quan, đơn vị cấp Chi cục hoặc tươngđương mới được thành lập chưa có trụ sở làm việc hoặc thực hiện dự án đầu tưxây dựng trụ sở mới (trụ sở cũ phải phá dỡ) được phép thuê trụ sở làm việc theoquy định trong thời gian không quá 03 năm kể từ ngày phải thuê trụ sở làm việc…". Theo đó, Tổng cục Thuế đồng ý để Cục Thuế tỉnh Lai Châu thuê trụsở làm việc cho Chi cục Thuế huyện Nậm Nhùn; thời gian thuê từ tháng 3/2013 đếntháng 02/2016 (3 năm).

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Lai Châu lậpphương án thuê trụ sở Chi cục Thuế huyện Nậm Nhùn gửi về Tổng cục Thuế để có cơsở xem xét, quyết định đồng thời nêu rõ căn cứ để xác định các nội dung đã nêutrong tờ trình số 13/TTr-CT ngày 21/3/2013, cụ thể:

- Diện tích cần thuê;

- Cấp hạng, tiêu chuẩn trụ sở làmviệc cần thuê;

- Địa điểm, vị trí cần thuê;

- Mức giá thuê;

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Lai Châu biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu