TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1526/CT-TTHT
V/v ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Giải Pháp Phần Mềm Hân Quang
Địa chỉ: 29/5 Yên Thế, Phường 2, Quận Tân Bình
Mã số thuế: 0304352155

Trả lời văn bản số 02/2013/CV .HQngày 12/03/2013 của Công ty về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), tiếptheo công văn số 1174/CT-TTHT ngày 08/3/2013, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 10 Điều 3 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thựchiện một số Điều của Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thôngtin:

"Dịch vụ phần mềm là hoạt độngtrực tiếp hỗ trợ, phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng, nâng cấp,bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan đến phầnmềm."

Như vậy các hoạt động triển khai,cài đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì phần mềm không phải là hoạt động sản xuấtphần mềm nên không được hưởng ưu đãi thuế TNDN.

Trường hợp Công ty theo trình bàythực hiện một công việc gồm nhiều giai đoạn, vừa có sản xuất phần mềm vừa códịch vụ phần mềm (cài đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo trì) thì chỉ được ưu đãi thuếTNDN đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất phần mềm.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Q. Tân Bình;
- P. Pháp chế;
- Lưu: HC, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga