BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1526/TCT-PCCS
V/v: Vé xem đua xe, bóng đá

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Sở Tài Chính Thành Phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 305/STC-NS ngày 02/02/2007 của Sở Tài chính TP. Cần Thơ về việc vé xem đua xe, bóng đá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, mục II, phần A Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn quy định:“Các loại hoá đơn khác, tem, vé, thẻ in sẵn mệnh giá…”

Tại điểm 1.5, mục I, phần A Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:“Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: - Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ”.

Tại điểm 2, mục I, phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế giá trị gia tăng quy định:“Đối tượng nộp thuế GTGT: - Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức sự nghiệp khác và các tổ chức khác”.

Trường hợp Sở Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ tổ chức đua xe môtô nhân các ngày lễ và tổ chức thi đấu giải bóng đá hạng nhất Quốc gia trên Sân vận động Cần Thơ có bán vé thu tiền thì vé xem đua xe, bóng đá nêu trên là loại hoá đơn tự in, do đó Sở Thể dục Thể thao thành phố Cần Thơ phải thực hiện đăng ký in, phát hành, sử dụng vé xem đua xe, bóng đá với Cục Thuế thành phố Cần Thơ và phải kê khai, nộp thuế từ hoạt động bán vé thu tiền xem bóng đá, xem đua xe theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Sở Tài chính thành phố Cần Thơ biết và hướng dẫn các đơn vị thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo BTC (để báo cáo);
- Cục Thuế TP. Cần Thơ;
- Vụ Pháp chế; HCSN, CST;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương