VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1526/VPCP-KGVX
V/v tình hình đầu tư, xây dựng và phát triển Khu CNC Hòa Lạc

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Văn phòng Chính phủ nhận đượcvăn bản số 28/CNCHL-VP ngày 06 tháng 02 năm 2009 của Ban quản lý Khu công nghệcao Hòa Lạc báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình đầu tư, xây dựng và pháttriển Khu công nghệ cao Hòa Lạc và một số kiến nghị cụ thể cần giải quyết.

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướngChính phủ, ngày 17 tháng 02 năm 2009 Văn phòng Chính phủ đã gửi công văn số 943/VPCP-KGVX đề nghị các quý cơ quan có ý kiến về các kiến nghị có liên quanđến chức năng và nhiệm vụ của mình, tuy nhiên, cho đến nay, Văn phòng Chính phủvẫn chưa nhận được văn bản trả lời của các quý cơ quan.

Nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướngmắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Văn phòng Chính phủđề nghị các quý cơ quan khẩn trương có văn bản trả lời và gửi về Văn phòngChính phủ trước ngày 15 tháng 3 năm 2009.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- BQL Khu CNC Hòa Lạc;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, Vụ TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn