BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15268/TCHQ-TXNK
V/v không tính tiền chậm nộp

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH chế tạo động cơZongshen Việt Nam.
(Lô 39G1, KCN QuangMinh, Mê Linh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 08/2014-CV/ZS ngày 16/12/2014 của Côngty TNHH chế tạo động cơ Zongshen Việt Nam về đề nghị không tính tiền chậm nộp,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tàichính thì:

- Tại điểm b khoản 6 Điều 20 có quy định:

“b) Các tờ khai hải quan đăng ký trước ngày 01/7/2013, nhưngcơ quan hải quan ban hành quyết định ấn định thuế sau ngày 01/7/2013, thì thờihạn nộp thuế đối với số tiền thuế ấn định là ngày cơ quan hải quan ban hành quyếtđịnh ấn định thuế”.

- Tại điểm a khoản 1 Điều 131 có quy định:

“1. Người nộp thuế nộp tiền chậm nộp trong các trường hợp:

a) Nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn đượcgia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo, trong quyết định xử lý vi phạmpháp luật về thuế của cơ quan hải quan và văn bản xử lý về thuế của cơ quan cóthẩm quyền;”

- Tại khoản 4 Điều 131 có quy định:

“Số ngày chậm nộp tiền thuế được tính từ ngày tiếp sau ngàycuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trongthông báo hoặc trong quyết định xử lý của cơ quan hải quan và văn bản xử lý vềthuế của cơ quan có thẩm quyền đến trước ngày người nộp thuế hoặc cơ quan, tổchức thu tiền thuế, tổ chức bảo lãnh nộp số tiền thuế chậm nộp vào ngân sáchnhà nước”.

2. Theo quy định nêu trên, đối chiếu với trường hợp của Côngty TNHH chế tạo động cơ Zongshen Việt Nam, thì các tờ khai do cơ quan hải quan ấnđịnh thuế phát sinh trong năm 2010 (phát sinh trước ngày 1/7/2013), ngày banhành Quyết định ấn định thuế là ngày 05/9/2013 (sau ngày 1/7/2013). Vì vậy, nếuCông ty nộp số tiền thuế ấn định vào ngày cơ quan hải quan ban hành quyết định ấnđịnh thuế thì không bị tính tiền chậm nộp.

Trường hợp Công ty nộp tiền thuế ấn định sau ngày ban hànhQuyết định ấn định thuế thì phải tính tiền chậm nộp. Số ngày chậm nộp được tínhtừ sau ngày cơ quan hải quan quyết định ấn định thuế đến trước ngày Công ty thựcnộp số tiền thuế ấn định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH chế tạo động cơZongshen Việt Nam được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục HQ Hà Nội (để thực hiện);
- Lưu: VT, TXNK - QLN (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ