BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1527/TCHQ-GSQL
V/v theo dõi, trừ lùi vật dụng nhập khẩu miễn thuế theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ quy định tại Điều 7, Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 của Thủ tướng chính phủ, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện việc theo dõi, trừ lùi vật dụng nhập khẩu miễn thuế của chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA theo phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/2009 như sau:

1. Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi chuyên gia dự án ODA tạm trú trong thời gian công tác tại Việt Nam căn cứ phụ lục (Danh mục và số lượng vật dụng cần thiết phục vụ nhu cầu công tác và sinh hoạt của chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA tại Việt Nam) ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg thực hiện cấp phiếu theo dõi, trừ lùi vật dụng nhập khẩu miễn thuế (trừ xe ô tô, xe gắn máy hai bánh) cho chuyên gia dự án ODA theo mẫu gửi kèm công văn này.

2. Căn cứ phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục nhập khẩu thực hiện trừ lùi vật dụng nhập khẩu miễn thuế (trừ xe ô tô, xe gắn máy hai bánh) trên phiếu trừ lùi (bản cấp cho chuyên gia dự án ODA) do Cục Hải quan tỉnh, thành phố nêu tại điểm 1 dẫn trên cấp.

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết, Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo kịp thời Tổng cục Hải quan để xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN …….
-------

PHIẾU THEO DÕI, TRỪ LÙI

>> Xem thêm:  Những rủi ro khi vắng mặt không lý do tại tòa án buổi hòa giải và giải quyết việc ly hôn ?

VẬT DỤNG (TRỪ XE Ô TÔ, XE GẮN MÁY HAI BÁNH) NHẬP KHẨU MIỄN THUẾ CỦA CHUYÊN GIA ODA
(Ban hành kèm theo công văn số ………/TCHQ-GSQL ngày …../02/2014 của Tổng cục Hải quan)

1- Tên chuyên gia ODA:…………………… được xác nhận theo tờ khai xác nhận chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam của cơ quan:……………….

2- Quốc tịch:…………………………………..;

3- Số Hộ chiếu:……………………….. Ngày cấp……………..;

4- Thời gian làm việc tại Việt Nam:…………………………....;

Số TT

Số, ký hiệu, ngày tờ khai hải quan

Tên Vật dụng

Đơn vị tính

Số lượng vật dụng còn lại chưa nhập

Công chức hải quan thống kê, trừ lùi ký tên, đóng dấu công chức

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Cơ quan Hải quan cấp Phiếu theo dõi, trừ lùi(Ký tên; đóng dấu)………………………………………………………………………………….

Ghi chú:

- Các tiêu chí tại các mục 1, 2, 3, 4 do Cục Hải quan nơi cấp phiếu theo dõi, trừ lùi ghi.

- Số liệu tại các cột từ 1 đến 6 của Phiếu do Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu, vật dụng ghi.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn giải quyết tranh chấp tài sản chung, tài sản riêng khi ly hôn?

Khi chuyên gia dự án ODA đã nhập khẩu hết định mức vật dụng miễn thuế theo phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg thì Chi cục Hải quan cuối cùng xác nhận lên bản chính "đã nhập hết vật dụng miễn thuế" và sao y bản chính 01 bản gửi Cục Hải quan nơi cấp phiếu theo dõi trừ lùi vật dụng miễn thuế của chuyên gia đó.

>> Xem thêm:  Hủy việc kết hôn trái pháp luật trong những trường hợp nào ?