BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15278/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
- Công ty TNHH đầu tư tài chính quốc tế Chailease.
(Tầng 28 Trung tâm thương mại Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, quận 1, thành phố Hồ Chí M
inh)

Trả lời công văn ngày 20/11/2014 của Công ty TNHH đầu tư tàichính quốc tế Chailease (Công ty Chailease) về thuế đối với máy móc, thiết bị,phương tiện vận tải do Công ty nhập khẩu để cho dự án ưu đãi đầu tư thuê tàichính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để xử lý vướng mắc về thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiếtbị, phương tiện vận tải do các Công ty đầu tư tài chính nhập khẩu để cho dự ánưu đãi đầu tư thuê tài chính, Văn phòng Chính phủ có công văn số 7521/VPCP-KTTHngày 26/9/2014; Bộ Tài chính có công văn số 17084/BTC-TCHQ ngày 24/11/2014 hướngdẫn xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của công ty cho thuê tài chính, theo đómáy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển do các Công ty cho thuê tài chính nhậpkhẩu trước ngày 01/5/2013 để cho các dự án ưu đãi đầu tư thuê tài chính được miễnthuế nhập khẩu như chủ dự án trực tiếp nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều22 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan tỉnh Bình Dương căn cứhướng dẫn nêu trên xem xét, giải quyết miễn thuế nhập khẩu cho lô hàng hóa máymóc, thiết bị, phương tiện vận chuyển nhập khẩu để cho dự án ưu đãi đầu tư thuêtài chính của Công ty Chailease nếu đáp ứng các điều kiện:

- Công ty cho thuê tài chính và chủ dự án ưu đãi đầu tư phảicó hợp đồng cho thuê tài chính trong đó ghi rõ giá thuê máy móc, thiết bị,phương tiện vận tải do các Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu cho các dự ánưu đãi đầu tư thuê không bao gồm thuế nhập khẩu;

- Khi nhập khẩu Công ty cho thuê tài chính phải xuất trìnhDanh mục hàng hóa miễn thuế; Phiếu theo dõi trừ lùi hàng hóa miễn thuế do chủ dựán ưu đãi đầu tư đăng ký với cơ quan hải quan theo quy định hiện hành. Trên cơ sởđó cơ quan hải quan theo dõi trlùi vào số lượng hàng hóa miễn thuế do chủ dự án đăng ký với cơ quan hải quantheo Phiếu theo dõi trừ lùi đã được cấp;

Trường hợp hợp đồng cho thuê tài chính chấm dứt, chủ dự ánvà Công ty cho thuê tài chính phải báo cáo với cơ quan hải quan nơi nhập khẩu đểxử lý thu thuế nhập khẩu trên phần giá trị còn lại của máy móc, thiết bị,phương tiện vận tải đã được miễn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương,Công ty TNHH đầu tư tài chính quốc tế Chailease biết và phối hợp thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng