BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1528/BNN-TCTL
V/v chủ trương đầu tư xây dựng các dự án kè chống xói lở bờ sông, bờ biển

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2013

Kínhgửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phúc đáp Công văn số 1995/BKHĐT-KTNN ngày 29/03/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chủ trương xâydựng kè chống sạt lở bờ sông, bờ biển các tỉnh Phú Thọ, Quảng Trị, Thừa ThiênHuế, Phú Yên, Bình Định và Đồng Tháp; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cóý kiến như sau:

1. Tỉnh Phú Thọ: Ủy ban nhân dântỉnh đề nghị xin chủ trương đầu tư dự án xử lý sạt lở bờ, vở sông tả Thao thuộcđịa phận xã Thanh Minh, thị xã Phú Thọ tại công văn số 4983/UBND-KT5 ngày12/12/2012. Về việc này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có ý kiếntại Công văn số 454/BNN-TCTL ngày 04/02/2013 gửi Văn phòng Chính phủ (có côngvăn kèm theo) theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 259/VPCP-KTTH ngày 08/01/2013.

2. Tỉnh Quảng Trị: Ủy ban nhân dântỉnh có 02 Công văn: số 4049/TTr-UBND ngày 27/12/2012 gửi Thủ tướng Chính phủ vàsố 4050/TTr-UBND ngày 27/12/2012 gửi Văn phòng Chính phủ với cùng nội dung xinchủ trương lập dự án đầu tư xây dựng kè chống xói lở khẩn cấp bảo vệ khu dân cưthôn Trung Yên, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong. Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn đã có ý kiến tại Công văn số 850/BNN-TCTL ngày 13/03/20113 gửi Vănphòng Chính phủ (có công văn gửi kèm theo) theo đề nghị của Văn phòng Chính phủtại Công văn số 259/VPCP-KTTH ngày 08/01/2013.

3. Tỉnh Thừa Thiên Huế:

- Về đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh xin chủ trương thực hiện dự án kè chống sạt lở khẩn cấp bờ sông Hương đoạnqua địa bàn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 5618/UBND-XDGT ngày 05/12/2012. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có công văn số 380/BNN-TCTL ngày 31/01/2013 gửi Văn phòng Chính phủ (có công văn gửi kèm theo)theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 10575/VPCP-KTN ngày24/12/2012.

- Về đề nghị của Ủy ban nhân dântỉnh xin chủ trương thực hiện dự án kè chống sạt lở sông Bồ tại Công văn số 5943/UBND-XDGT ngày 26/12/2012; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ýkiến như sau: Những năm qua, do diễn biến phức tạp của dòng chảy, nhất là trongmùa mưa lũ, tình hình sạt lở bờ sông Bồ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã vàđang diễn biến phức tạp, đặc biệt là đoạn qua địa bàn các huyện: Phong Điền,Quảng Điền và thị xã Hương Trà gồm 4 đoạn, với tổng chiều dài khoảng 2.350m(trong đó: đoạn qua thôn Phò Ninh, xã Phong An, huyện Phong Điền dài 500m; đoạnqua Cầu Cháy, Cầu Tẹc thuộc thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền dài850m; đoạn qua thôn Lai Thành phường Hương Vân, thị xã Hương Trà dài 700m; đoạnqua phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà dài 300m) uy hiếp an toàn tính mạng và tàisản của hàng trăm hộ dân trong khu vực. Theo quy định tại Quy chế xử lý sạt lởbờ sông, bờ biển ban hành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT thống nhất với đề nghị của Tỉnhvề việc xin chủ trương xử lý sạt lở bờ sông Bồ dài khoảng 2.350m nêu trên. Đốivới các khu vực sạt lở còn lại đề nghị Tỉnh chủ động chỉ đạo các đơn vị liênquan tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến và có biện pháp đảm bảo an toàn chodân cư trong khu vực.

4. Tỉnh Phú Yên: Ủy ban nhân dântỉnh có Công văn số 3663/UBND-ĐTXD ngày 03/12/2012 về việc xin chủ trương đầutư dự án xử lý sạt lở bờ sông Ba, tại huyện Phú Hòa và Tây Hòa. Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn đã có Công văn số 87/BNN-TCTL ngày 08/01/2013 đề nghịỦy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng lập hồ sơ về chủ trương đầutư theo quy định tại khoản 3, Điều 8 Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển banhành kèm theo Quyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của Thủ tướng Chínhphủ (có công văn gửi kèm theo) làm cơ sở để tham gia ý kiến về chủ trương lậpdự án. Tuy nhiên, đến nay Bộ Nông nghiệp và PTNT chưa nhận được hồ sơ báo cáovề chủ trương lập dự án xử lý sạt lở nêu trên, nên chưa có cơ sở để có ý kiếntrước ngày 03/4/2013 theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Tỉnh Bình Định: Đến nay, Bộ Nôngnghiệp và PTNT chưa nhận được Công văn số 81/UBND-KTN ngày 11/01/2013 và báocáo về chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 3, Điều 8 Quy chế xử lý sạt lởbờ sông, bờ biển nên chưa thể có ý kiến trước ngày 03/04/2013 theo đề nghị củaquý Bộ.

6. Tỉnh Đồng Tháp: Ủy ban nhân dântỉnh đề nghị xin chủ trương thực hiện dự án kè chống xói lở giai đoạn 3 thị xãSa Đéc tại Công văn số 83/UBND-KTN ngày 22/2/2013 và dự án đầu tư xây dựng kèchống sạt lở khẩn cấp bờ sông Tiền khu vực các xã: Mỹ An, Hưng B, huyện Lấp Vòtại Công văn số 11/BC-UBND ngày 18/1/2013. Tuy nhiên, đến nay Bộ Nông nghiệp vàPTNT chưa nhận được báo cáo xin chủ trương lập dự án đầu tư theo quy định tạikhoản 3, Điều 8 của quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển ban hành kèm theoQuyết định số 01/2011/QĐ-TTg ngày 04/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ nên chưacó cơ sở để có ý kiến trước ngày 03/4/2013 theo đề nghị của Quý Bộ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị quý Bộ tổng hợp, báo cáo Thủ tướngChính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, TCTL (VT, ĐĐ_3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng