BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1528/BNN-TY
V/v Cho phép nhập khẩu tim, gan, thận gia súc, gia cầm.

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan;
- Cục Hải quan Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện ý kiếnchỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về việc đồng ý cho phép nhập khẩu sản phẩm tim,gan, thận đông lạnh từ gia súc, gia cầm (tại Công văn số 7080/VPCP-KTTH ngày06/10/2010). Về vấn đề này Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến nhưsau:

1. Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Cục Thú y ban hành Công văn số 405/TY-KD ngày 23/3/2011 và Công văn số 718/TY-KD ngày 26/4/2011 về việc hướngdẫn kiểm dịch nhập khẩu nội tạng đông lạnh (tim, gan, thận) từ gia súc, gia cầm(02 văn bản này đã gửi cho Tổng cục Hải quan); đồng thời, ngày 28/4/2011 CụcThú y đã gửi Công văn số 736/TY-KD cho Tổng cục Hải quan và đề nghị Tổng cụcHải quan chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan kiểmdịch động vật thuộc Cục Thú y để quản lý, giám sát việc nhập khẩu tim, gan,thận gia súc, gia cầm.

2. Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để Tổng cục Hải quan biết về việc Vănphòng Chính phủ đã đồng ý cho phép nhập khẩu tim, gan, thận từ gia súc, gia cầmvà chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Vụ HTQT;
- Các CQTY vùng;
- Lưu VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần