BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1528/BYT-BH
V/v ý kiến đối với Công văn số 584/BHXH-DVT ngày 05/02/2013

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ Y tế nhận được Công văn số584/BHXH-DVT ngày 05/02/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc công bố tạmthời và sử dụng giá phổ biến của 05 loại thuốc sử dụng nhiều trong quản lý,thanh toán chi phí thuốc bảo hiểm y tế (BHYT). Về vấn đề này, Bộ Y tế có ý kiếnnhư sau:

1. Theo quy định tại khoản 3 Điều16 Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế -Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế thì: Chi phí các dịch vụ kỹ thuật ytế được tính theo bảng giá dịch vụ kỹ thuật của cơ sở y tế được cơ quan có thẩmquyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về thu viện phí; chi phí về thuốc,hóa chất, vật tư y tế được tính theo giá mua vào của cơ sở y tế, áp dụng chotất cả các loại thuốc thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT, trong đó có 05 loạithuốc: Cefoperazon + sulbactam Ceftriaxon, Levofloxacin, Cefuroxim và Methylprednisolon.

2. Giá thuốc mua vào của các cơ sởy tế là giá thuốc trúng thầu thực hiện theo quy định ban hành về đấu thầu muathuốc căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC của liên Bộ Y tế - Tàichính ngày 19/01/2012 hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế vàThông tư số 11/2012/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 28/6/2012 hướng dẫn lập hồ sơ mờithầu mua thuốc trong các cơ sở y tế.

Vì vậy, không có cơ sở pháp lý đểban hành quy định về giá phổ biến của thuốc thanh toán BHYT. Việc Bảo hiểm xãhội Việt Nam ban hành Công văn số 584/BHXH-DVT ngày 05/02/2013 công bố tạm thờivà sử dụng giá phổ biến của 05 loại thuốc sử dụng nhiều để thanh toán chi phíthuốc bảo hiểm y tế là chưa phù hợp với quy định hiện hành.

Bộ Y tế đề nghị Bảo hiểm xã hộiViệt Nam chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố, Trung tâm giám định bảohiểm y tế và thanh toán đa tuyến thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thị Kim Tiến (để báo cáo);
- TT. Nguyễn Thị Xuyên (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tài chính;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Các Vụ, Cục: PC, KHTC, QLD, KCB- Bộ Y tế;
- Lưu VT, BH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM Y TẾ
Tống Thị Song Hương