BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1528/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 611/HQTPHCM-GSQL ngày 22/3/2021 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ bao gồm:

“a) Hàng hóa đặt gia công tại Việt Nam và được tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt gia công bán cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam;

b) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan;

c) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.”

Theo đó, trường hợp Công ty TNHH ITM ký hợp đồng mua bán hàng hóa trực tiếp với đối tác nước ngoài tại Trung Quốc và đáp ứng điều kiện nêu tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ thì phù hợp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ.

Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tránh thêm chi phí phát sinh, Tổng cục Hải quan đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh nêu tại công văn số 611/HQTPHCM-GSQL; đồng thời việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng của Công ty TNHH ITM phải thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2029 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2022 về thủ tục chuyển hộ khẩu và thủ tục nhập khẩu tại nơi ở mới ?

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng