BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1528/TCHQ-KTTT
V/v điều chỉnh nội dung CV 1266/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2001

Kính gửi: Cụchải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 3/4/2001, Tổng cục Hải quan đã ban hành Côngvăn số 1266/TCHQ-KTTT hướng dẫn Thông tư số 122/2000/TT /BTC ngày 29/12/2000 củaBộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000của Chính phủ. Trong quá trình thực hiện có một số điểm còn vướng mắc, nay Tổngcục Hải quan điều chỉnh lại như sau:

1- Tại điểm 6.3a, sửa đổi lại như sau:

“Thủ tục hồ sơ để xem xét giải quyết không thu thuếGTGT đối với hàng hoá theo phương thức kinh doanh TN-TX,TX-TN, cần có các vănbản:

+ Hợp đồng mua bán ngoại thương ký với người bánvà hợp đồng mua bán ngoại thương ký với người mua (bản sao có xác nhận của doanhnghiệp);

+ Các chứng từ có liên quan đến giao nhận hàng hoáđược quy định trong hợp đồng;

+ Hợp đồng uỷ thác xuất khẩu, nhập khẩu (nếu là hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu uỷ thác);

+ Đối với hàng hoá thuộc danh mục hàng cấm xuất khẩu,cấm nhập khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, nhập khẩu và xăng dầu phải có văn bản chấpthuận của Bộ Thương mại (bản sao có xác nhận của công chứng hoặc Bộ Thương mại).”

2- Tại điểm 6.4, sửa đổi lại như sau:

“Thủ tục hồ sơ để giải quyết không thu thuế GTGTđối với nguyên vật liệu nhập khẩu để gia công hàng xuất khẩu theo hợp đồng gia côngký với thương nhân nước ngoài, ngoài bộ hồ sơ nhập khẩu theo quy định hiệnhành, doanh nghiệp phải xuất trình thêm giấy tờ sau:

+ Hợp đồng gia công/phụ kiện hợp đồng gia công liênquan đến việc nhập khẩu nguyên liệu, vật tư đã được cơ quan Hải quan làm thủtục tiếp nhận.

+ Văn bản chấp thuận của Bộ Thương mại nếu nguyênphụ liệu, vật tư nhập khẩu thuộc danh mục Nhà nước Việt Nam cấm nhập khẩu vàtạm ngừng nhập khẩu: 01 bản chính để đối chiếu với bản sao phải nộp.”

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh,thành phố biết và điều chỉnh kịp thời.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA THU THUẾ XNK



Hoả Ngọc Tâm