BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1528 TCT/NV5
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 601/CT-NVI ngày 28/2/2003 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc thuế suất thuế GTGT đối với sản phẩm cánh quạt tạo khí bằng nhựa do Công ty TNHH Daily Many International (Việt Nam) sản xuất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Mục II Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính và Biểu thuế suất thuế GTGT theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu ban hành kèm theo thì sản phẩm cánh quạt tạo khí bằng nhựa thuộc Chương 39 (Plastic và các sản phẩm của plastic) có thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Dương biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến