VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1528/VPCP-KGVX
V/v xin ý kiến Dự thảo NĐ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực NLNT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2009

Kínhgửi: Các đồng chí Thành viên Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin gửi đếncác đồng chí Tờ trình và Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt viphạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử do Bộ Khoa học và Công nghệchủ trì chuẩn bị; văn bản thẩm định của Bộ Tư pháp.

Đề nghị đồng chí nghiên cứu, choý kiến vào Phiếu xin ý kiến (kèm theo) và gửi lại Văn phòng Chính phủ trướcngày 20 tháng 3 năm 2009 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyếtđịnh.

Nơi nhận:
- Như trên,
- VPCP: các PCN: Phạm Viết Muôn, Kiều Đình Thụ; các Vụ: TH, PL; Cổng TTĐT
- Lưu: VT, KGVX (3), Nh.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc