BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1529/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2010

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2010

Kính gửi:

- Các sở giáo dục và đào tạo
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Thực hiện Chỉ thị số 08/1999/CT-TTg ngày 15 tháng 4 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăngcường công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” và hưởng ứng“Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2010, Bộ Giáo dụcvà Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trườngđại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp thực hiện những nội dung cụ thểnhư sau:

1. Mục tiêu:

- Tiếp tục nâng cao vai trò,trách nhiệm của các cơ quan quản lý; Cán bộ, công chức, học sinh, sinh viêntrong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP).

- Cán bộ, công chức, học sinh,sinh viên nghiêm túc thực hiện các quy định về VSATTP và góp phần tuyên truyềncho công tác này.

- Tăng cường công tác kiểm trađối với các bếp ăn tập thể, căng tin trong trường học nhằm hạn chế tối đa ngộđộc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm.

2. Thời gian triển khai: Từ15/4/2009 đến 15/5/2010.

3. Các nội dung hoạt động:

- Phối hợp với ngành y tế và cácngành liên quan, dưới sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương tổ chức lễ phát động “Tháng hành động” tại địa phương vào thờigian nêu trên.

- Huy động mọi nguồn lực, mọihình thức, phương tiện truyền thông thích hợp để giáo dục, phổ biến các quyđịnh, các tiêu chuẩn và điều kiện VSATTP, các nội dung của Pháp lệnh VSATTP,của Nghị định số 163 và các văn bản quy phạm pháp luật về VSATTP. Tập trungtuyên truyền làm rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý, các doanh nghiệp,người tiêu dùng trong việc đảm bảo VSATTP. Biểu dương các tập thể và cá nhân cóthành tích trong công tác bảo đảm VSATTP.

- Tăng cường hoạt động kiểm tra,giám sát trong ngành và liên ngành việc thực hiện các văn bản pháp luật vềVSATTP. Phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm điều kiện VSATTP theođúng quy định của pháp luật. Kiên quyết không để các cơ sở sản xuất, kinh doanhthực phẩm không đủ điều kiện VSATTP cung cấp thực phẩm và thức ăn cho các bếpăn tập thể trong nhà trường.

Đề nghị các sở giáo dục và đàotạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệpchỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và gửi báo cáo (theo mẫu đínhkèm) về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2010 để tổng hợp báo cáo trìnhBan chỉ đạo liên ngành về VSATTP.

Địa chỉ gửi báo cáo: Vụ Công táchọc sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại/Fax:04 38680367. E-mail: [email protected]

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục ATVSTP - Bộ Y tế (để phối hợp);
- Vụ: GDĐH; GDCN; GDTrH; GDTH; GDMN; Cục CNTT (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: /BC-
V/v: Triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2010

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2010

BÁO CÁO

CÔNGTÁC TRIỂN KHAI “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ CHẤT LƯỢNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM” NĂM2010

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

1. Xây dựng kế hoạch và công vănchỉ đạo triển khai “Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”năm 2010 tới các đơn vị trực thuộc.

2. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộctham gia Lễ phát động “Tháng hành động” tại địa phương.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI

1. Tham gia Lễ phát động “Thánghành động” tại địa phương: số lượng người tham dự, số đơn vị tham gia/tổng sốđơn vị.

2. Hội nghị triển khai “Thánghành động”: số đơn vị triển khai/tổng số đơn vị.

3. Các hoạt động truyền thông

TT

Hoạt động

Số buổi

Số người tham dự

1

Nói chuyện chuyên đề

2

Tập huấn

3

Hội thảo

4

Phát thanh, truyền hình

5

Báo viết

6

Hoạt động khác: Hội thi, hội thao tuyên truyền VS ATTP …

4. Sản phẩm truyền thông

TT

Sản phẩm

Số lượng

Số đơn vị sử dụng/tổng số đơn vị

1

Băng rôn, khẩu hiệu

2

Tranh áp phích

3

Tờ gấp

4

Băng, đĩa hình

5

Băng, đĩa âm

6

Khác … (ghi rõ)

III. CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA

1. Số lần kiểm tra, thanh tra

2. Kết quả kiểm tra, thanh tra

TT

Cơ sở

Tổng số cơ sở

Số cơ sở được kiểm tra, thanh tra

Số đạt

Tỷ lệ đạt

(%)

1

Sản xuất, chế biến thực phẩm

2

Kinh doanh tiêu dùng

3

Dịch vụ ăn uống

4

Bếp ăn tập thể

Tổng cộng

IV. TÌNH HÌNH NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM

TT

Chỉ số

Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm

Số cùng kỳ năm trước

1

Số vụ

2

Số người mắc

3

Số người chết

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những việc đã làm được

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2. Khó khăn, tồn tại

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

3. Đề xuất giải pháp, kiến nghị

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)