BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 15295/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc về cơ chế chính sách

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH TM TH Nghĩa Anh
(Số 312 - Đường Khánh Yên - P. Phố Mới - TP Lào Cai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 62/NA-2014 ngày24/10/2014 của Công ty TNHH TM TH Nghĩa Anh về việc giải quyết vướng mắc về cơchế chính sách. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Thuế Giá trị gia tăng; Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng; Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều LuậtThuế Giá trị gia tăng; Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày31/12/2013 hướng dẫn thi hành Luật Thuế Giá trị gia tăng và Nghị định số209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều Luật Thuế Giá trị gia tăng, thì: Điều kiện để được khấu trừ,hoàn thuế Giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu gồm:

- Hợp đồng bán hàng hóa, gia công hàng hóa (đối với trường hợpgia công hàng hóa), cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

- Tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu.

- Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng.

1. Về đề nghị không có hợp đồng ngoại thương:

Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ đượcđiều chỉnh tại Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủvề việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới,Quyết định số 139/2009/QĐ-TTg ngày 23/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi,bổ sung một số điều của Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN &PTNT-BYT-NHNN ngày 31/01/2008 hướng dẫn thựchiện Quyết định 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về quảnlý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

Để được khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào củahàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại LuậtThuế Giá trị gia tăng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trịgia tăng; Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ, Thông tư số 219/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Về Phương thức thanh toán:

Căn cứ Luật Thuế Giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung mộtsố điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng, thì: Các trường hợp được coi là thanhtoán qua ngân hàng gồm các trường hợp thanh toán bù trừ công nợ và thanh toán từtài khoản tiền gửi vãng lai của phía nước ngoài mở tại các tổ chức tín dụng tạiViệt Nam thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 Thông tư số219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Trường thanh toán từ tài khoản tiền gửi vãnglai của phía nước ngoài mở tại các tổ chức tín dụng tại Trung Quốc thì khôngđáp ứng quy định tại Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tàichính.

3. Về việc nộp thuế qua ngân hàng, Kho bạc Nhà nước:

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 126/2014/TT-BTC ngày28/8/2014 quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiềnphạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Theo đó, cơquan hải quan sẽ thực hiện thanh khoản nợ cho doanh nghiệp, thông quan hàng hóakhi nhận được thông tin thu ngân sách trên cổng thanh toán điện tử cơ quan hảiquan.

Ngày 26/09/2014, Bộ Tài chính có công văn số 13611/BTC /TCHQxử lý vướng mắc về trao đổi thông tin thu nộp thuế qua Kho bạc Nhà nước với cơquan hải quan; Theo đó: thông tin thu nộp thuế vào Kho bạc Nhà nước phải được cậpnhật trên Hệ thống và truyền đến cơ quan hải quan 15 phút/1 lần, sau thời giannày nếu người nộp thuế đã nộp tiền thuế vào Kho bạc Nhà nước, nhưng dữ liệuchưa được gửi đến cổng thanh toán điện tử hải quan thì cơ quan hải quan kiểmtra thông tin và thông quan hàng hóa trên cơ sở bản sao có xác nhận của doanhnghiệp chứng từ nộp thuế do người nộp thuế xuất trình(kèm theo công văn).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TM TH Nghĩa Anhđược biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Chính sách thuế (BTC);
- Tổng cục Thuế;
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái