BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 153/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

Kính gửi : Công ty cổ phần Xây dựng số 9

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1050 CV/CC9-KT-QLDA ngày23/10/2009 và văn bản số 1063 CV/CC9-KT-QLDA ngày 28/10/2009 của Công ty cổphần Xây dựng số 9 đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng côngtrình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về vấn đề áp dụng hệ số 1,2 khoan ngàm vào đá :

Theo hướng dẫn áp dụng mã hiệu định mức AC.30000 tại tậpĐịnh mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ Xây dựng, thì cứ 1m khoan thêm vào đá khichiều sâu khoan ngàm vào đá > 1 lần đường kính cọc, được nhân hệ số 1,2 sovới định mức khoan vào đá tương ứng. Đối với trường hợp đã nêu trong văn bản số1050 CV/CC9-KT-QLDA, hệ số 1,2 của phần hao phí nhân công và máy thi công đượctính cho toàn bộ chiều dài khoan vào đá sét bột kết và đá vôi.

2. Về vấn đề khoan qua hang caster :

Định mức khoan cọc nhồi qua hang caster trong tập Định mứcdự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD đượcáp dụng cho cả trường hợp khoan hang caster rỗng và khoan hang caster bị lấpnhét.

3. Về vấn đề áp dụng hệ số khi sử dụng ống vách :

Đối với trường hợp sử dụng ống vách có chiều dài lớn hơn 30%chiều dài cọc, thì định mức khoan cọc nhồi trong tập Định mức dự toán xây dựngcông trình ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD được nhân hệ số 1,1so với hao phí nhân công và máy thi công của định mức tương ứng.

Căn cứ ý kiến trên, Công ty cổ phần Xây dựng số 9 tổ chứcthực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VP,Vụ KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh