BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 153/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng và hàng hóa XNK tại khu chuyển tải Vạn Gia

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninhthực hiện thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh,quá cảnh, chuyển cảng và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại khu chuyển tải VạnGia như sau:

I. THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI:

1) Phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh,chuyển cảng tại khu chuyển tải Vạn Gia bao gồm:

- Tàu biển;

- Tàu pha sông biển (tàu S1);

- Xuồng máy.

2) Thủ tục hải quan đối với các phương tiện như sau:

2.1. Thủ tục hải quan đối với các phương tiện được thực hiệntheo quy định tại Quyết định số 1582/QĐ-TCHQ ngày 29/8/2006 của Tổng cục Hảiquan ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh,quá cảnh, chuyển cảng và các văn bản hướng dẫn liên quan.

2.2. Riêng thuyền viên làm việc trên tàu S1 không được hưởngđịnh mức hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh và quà biếu tặng nhập khẩu đượcmiễn thuế quy định tại Nghị định số 66/2002/NĐ-CP ngày 01/07/2002 của Chínhphủ.

2.3. Riêng đối với xuồng máy:

a. Xuồng máy của Trung Quốc được cơ quan chức năng tại khuchuyển tải Vạn Gia cho phép thì được vào, ra khu chuyển tải Vạn Gia để tiếpnhận hàng hóa từ phương tiện vận tải khác.

b) Xuồng máy tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa phải đảm bảođiều kiện niêm phong hải quan khi cần thiết.

c) Khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh (thông qua Đại lýtàu biển) chỉ nộp một số chứng từ (bản chính) sau đây: Bản khai chung, bản lượckhai hàng hóa, danh sách thuyền viên. Các chứng từ phải nộp cho Chi cục Hảiquan Vạn Gia cùng thời gian xuồng máy đến vị trí được neo đậu tại khu chuyểntải Vạn Gia để xếp hàng hóa và trước khi xuồng máy rời vị trí được neo đậu tạikhu chuyển tải Vạn Gia để xuất cảnh hoặc kết thúc việc xếp hàng hóa lên xuồng.

3. Kết thúc thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyểncảng cho phương tiện vận tải:

3.1. Công chức làm thủ tục có trách nhiệm vào sổ theo dõigiám sát từng loại phương tiện vận tải (mẫu sổ giao Cục Hải quan tỉnh QuảngNinh xây dựng), nhập đầy đủ các dữ liệu về phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh,quá cảnh, chuyển cảng vào máy tính theo chương trình thống kê tập trung củaTổng cục Hải quan;

3.2. Hàng tuần, công chức làm thủ tục cho phương tiện cótrách nhiệm phối hợp với công chức đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu để cùng đối chiếu các số liệu giữa hồ sơ của phương tiện xuất cảnh, nhậpcảnh với hồ sơ của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

3.3. Hàng tháng, công chức làm thủ tục cho phương tiện cótrách nhiệm kiểm tra, sắp xếp lưu trữ hồ sơ của phương tiện xuất cảnh, nhậpcảnh, quá cảnh, chuyển cảng theo thứ tự tăng dần, vào sổ theo dõi giám sátphương tiện vận tải và bàn giao cho Đội tổng hợp (bộ phận lưu trữ hồ sơ) thuộcChi cục Hải quan cửa khẩu Vạn Gia.

II. THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU:

1) Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩuthực hiện theo quy định tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của BộTài chính, Quyết định số 874/QĐ-TCHQ ngày 15/05/2006 của Tổng cục Hải quan vàcác văn bản hướng dẫn liên quan.

2) Do đặc thù tại khu chuyển tải Vạn Gia nên có một số hướngdẫn cụ thể sau đây:

2.1. Khi tiếp nhận hồ sơ hải quan để làm thủ tục đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là mặt hàng lỏng, mặt hàng rời ngoài chứng từphải nộp theo quy định tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của BộTài chính thì hướng dẫn để doanh nghiệp nộp cho Chi cục Hải quan Vạn Gia 01chứng thư giám định (bản gốc) do thương nhân giám định có chức năng cấp để làmcăn cứ kiểm tra thực tế hàng hóa (nếu phải kiểm tra thực tế hàng hóa); chứngthư giám định được cấp trước hoặc cấp sau khi lô hàng đã đến khu chuyển tải VạnGia.

2.2. Việc kiểm tra lượng hàng hóa (bao gồm số lượng, trọnglượng, khối lượng) và chất lượng mặt hàng đối với mặt hàng lỏng, hàng rời…bằngphương pháp thủ công, công chức kiểm tra thực tế hàng hóa không xác định đượcthì công chức căn cứ vào kết quả kiểm tra của cơ quan quản lý chuyên ngành hoặcchứng thư giám định của thương nhân giám định có chức năng do chủ hàng trưngcầu để xác nhận kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa (nếu phải kiểm tra thực tếhàng hóa). Trong trường hợp có nghi vấn, công chức hải quan cùng chủ hàng lấymẫu và thống nhất thương nhân giám định khác để giám định.

2.3. Riêng đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu được vậnchuyển trên phương tiện vận tải không đủ điều kiện phát hành vận tải đơn thìkhông phải nộp vận tải đơn khi làm thủ tục xuất khẩu. Căn cứ kết quả giám sáttrực tiếp để thực hiện xác nhận thực xuất trên tờ khai hải quan đối với hànghóa xuất khẩu.

3) Đối với hàng hóa chuyển cảng, chuyển cửa khẩu, tạm nhậptái xuất chuyển khẩu thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 154/2005/NĐ-CPngày 15/12/2005 của Chính phủ, Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 củaBộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn liên quan.

III. GIÁM SÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI XUẤTCẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH, CHUYỂN CẢNG VÀ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU:

Ngoài các quy định thực hiện giám sát hải quan đối vớiphương tiện vận tải và hàng hóa tại Quyết định số 1582/QĐ-TCHQ ngày 29/08/2006của Tổng cục Hải quan thì việc giám sát hải quan đối với phương tiện vận tải vàhàng hóa xuất khẩu tại khu chuyển tải Vạn Gia được thực hiện như sau:

1) Thực hiện giám sát hải quan đối với phương tiện vận tảibằng các biện pháp giám sát trực tiếp, niêm phong hải quan hoặc bằng các phươngtiện kỹ thuật trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro.

2) Thực hiện biện pháp giám sát trực tiếp đối với việc dỡhàng hóa xuất khẩu từ một phương tiện vận tải và xếp chính hàng hóa đó lênxuồng máy để xuất hàng. Trong trường hợp này có lập Phiếu theo dõi (mẫu phiếugiao Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh xây dựng) để thực hiện trừ lùi trên Phiếu đốivới hàng hóa xuất khẩu.

3) Trường hợp phải kiểm tra thực tế hàng hóa thì công chứckiểm tra thực tế hàng kết hợp với công chức thực hiện giám sát trực tiếp đểthực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hóa.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ nội dung trên vàtrên cơ sở thực tế tại Khu chuyển tải Vạn Gia hướng dẫn, chỉ đạo Chi cục Hảiquan Vạn Gia và các đơn vị trực thuộc liên quan thực hiện.

Quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh, vượt thẩm quyềngiải quyết, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh báo cáo Tổng cục Hải quan kịpthời để có chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế - BTC (để phối hợp)
- Cục HQ các tỉnh, TP (để phối hợp);
- Lưu VT, GSQL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh