TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 153/TXNK-PL
V/v trao đổi về kết quả phân tích số 1471/TB-PTPL ngày 13/12/2013

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Trungtâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được hồ sơ kết quảphân tích số 1471/TB-PTPL ngày 13/02/2013 của Trung tâm Phân tích phân loạihàng hóa xuất nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến traođổi với Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK như sau:

Đối với mẫu có tên khai báo Chất nhuộm màu(rzs-sb15), mã số đề xuất của Trung tâm PTPLHHXNK là 3206.50.00. Tuy nhiên, mãsố trên không có trong Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèmtheo Thông tư số 156/2011/TT-BTC Vì vậy, Cục Thuế XNK đề nghị Trung tâm PTPLHHXNKxem xét, có ý kiến cụ thể mẫu phân tích thuộc mã số 3206.50.10 hay mã số3206.50.90.

Đối với mẫu có tên khai báo Chất tạo mùi (cola no.256), kết quả phân tích "mẫu là chế phẩm hương liệu có thành phần chủyếu sau:…". Cục Thuế XNK đang xem xét mặt hàng thuộc nhóm 33.02. Tuynhiên, căn cứ kết quả phân tích, Cục Thuế XNK chưa đủ cơ sở để phân loại mặthàng vào phân nhóm cụ thể. Vì vậy, Cục Thuế XNK trao đổi, đề nghị Trung tâmPTPLHHXNK có ý kiến mẫu phân tích là chế phẩm hương liệu dùng trong ngành côngnghiệp thực phẩm, công nghiệp đồ uống hay dùng làm nguyên liệu thô trong ngànhcông nghiệp.

Bảng liệt kê tài liệu kèm theo hồ sơ chưa đúng mẫusố 04/TLPL của Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 3987/QĐ-TCHQ ngày04/12/2013 và chưa có chữ ký của cán bộ lập hồ sơ. Do đó, Cục Thuế XNK gửi lạibản chụp của Bảng liệt kê nêu trên và đề nghị Trung tâm Phân tích phân loạihàng hóa xuất nhập khẩu bổ sung theo đúng quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để báo cáo);
- Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long - Cục Hải quan thành phố Hà Nội (để phối hợp);
- Lưu: VT, PL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng