BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1530/TCT-TTHT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2006

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ

Kính gửi: Cục tin học và thống kê Bộ Tài chính

Tổng cục Thuế nhận được phiếu chuyển câu hỏi của quý Cục ngày 27/3/2006, về việc này Tổng cục thuế xin trả lời như sau:

Câu hỏi:

Công ty tôi nộp Báo cáo tài chính và Quyết toán thuế tại Chi cục Thuế quận Tân Phú, cán bộ chuyên quản không nhận với 2 lý do như sau:

1/ Thiếu tờ khai Quyết toán thuế GTGT (mẫu 11 cũ) (trong khi đó quyết toán có tờ khai điều chỉnh thuế GTGT mẫu 11 mới).

2/ Mẫu báo cáo tài chính vẫn làm mẫu cũ không làm theo mẫu mới mà Thông tư 23 ngày 30 tháng 3 năm 2004 đã ban hành (Công ty không hề nhận được thông báo hay hướng dẫn làm theo Thông tư 23).

Cách làm của Chi cục thuế có đúng không?

Trả lời:

1/ Theo Thông tư số 127/2004/TT-BTC ngày 27/12/2004 của Bộ Tài chính ban hành để sửa đổi Thông tư số 127/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và sửa đổi Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính về mẫu tờ khai và hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT hướng dẫn: "Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu tờ khai thuế GTGT và việc lập tờ khai thuế GTGT (ban hành kèm theo Thông tư này) thay cho mẫu tờ khai thuế GTGT (mẫu số 01/GTGT ), bản giải trình tờ khai thuế GTGT tháng (mẫu số 01B/GTGT), mẫu tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm (mẫu số 11/GTGT ) ban hành kèm theo Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, từ năm 2005 cơ sở kinh doanh không phải lập tờ khai điều chỉnh thuế GTGT năm theo mẫu số 11/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 84/2004/TT-BTC mà phải lập Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT được khấu trừ năm theo mẫu số 02C/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 127/2004/TT-BTC ngày 27/12/2004 của Bộ Tài chính.

2/ Căn cứ quy định tại Mục IV - Hướng dẫn kế toán chuẩn mực "Trình bày báo cáo tài chính" Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30/03/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì: "Tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, các thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính theo quy định của Luật kế toán, Chuẩn mực kế toán số 21, chế độ kế toán hiện hành và hướng dẫn tại Thông tư này".

Như vậy doanh nghiệp phải lập Báo cáo tài chính theo mẫu quy định tại Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30/3/2005 của Bộ Tài chính.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TTHT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu