BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1531/BXD-KTXD
V/v thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

Bộ Xây dựng nhận được vănbản số 251/PVNC-KTKT ngày 10/07/2015 của Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ Anvề thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

1. Hợp đồng xây dựng đượcký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ pháp lýcao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng.

2. Việc điều chỉnh hợpđồng phải căn cứ vào các quy định của hợp đồng và các quy định của pháp luật ápdụng cho hợp đồng.

3. Theo quy định tạiKhoản 11.1 Điều 11 Hợp đồng số 14/VQPP-PVNC /07- 2009/VA1 thì giá hợp đồng đượcđiều chỉnh trong các trường hợp: “Bổ sung công việc ngoài phạm vi quy định tạiHợp đồng hoặc khi nhà nước thay đổi các chế độ, chính sáchlớn có liên quan.Giá điều chỉnh sẽ được các bên thống nhất và báo cáo cấp thẩm quyền xem xét,quyết định.”

Với nội dung nêu tại mục1, mục 2 và mục 3 nêu trên thì việc điều chỉnh mức tăng lương tối thiểu theocác Nghị định của Chính phủ và các công văn hướng dẫn điều chỉnh của UBND tỉnhHà Tĩnh (phù hợp với mặt bằng giá nhân công xây dựng trên thị trường lao độngcủa địa phương, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quyđịnh) tương ứng từng thời kỳ, trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảmbảo quyền lợi người lao động và các quy định trong hợp đồng là phù hợp.

Tổng công ty xây lắp Dầukhí Nghệ An căn cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (TH8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGBùi Phạm Khánh