TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH
HIỆN ĐẠI HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1531/TCHQ-CCHĐH
V/v Áp dụng mẫu tờ khai hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Côngty TNHH Pou Yeun Việt Nam
(Địa chỉ: D10/89Q, Quốc lộ 1A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP. Hồ ChíMinh)

Phúc đáp công văn số 18/PYV-XNK ngày 09/01/2013của Công ty TNHH Pou Yuen Việt Nam về việc in tờ khai hải quan điện tử in bằngmực đen trên giấy màu khổ A4, Ban cải cách hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan cóý kiến như sau:

Ngày 07/02/2013, Tổng cục Hải quan đã ban hànhcông văn 864/TCHQ-CCHĐH hướng dẫn xử lý vướng mắc trên. Theo đó, tờ khai hảiquan điện tử in ngoài việc được phép in mực đen trên giấy trắng khổ A4, có thểin trên các loại giấy khác khổ A4.

Ban Cải cách Hiện đại hóa - Tổng cục Hải quanthông báo để Quý Công ty biết./.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định