BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1532/TCHQ-CCHĐH
V/v xử lý vướng mắc về TTHQĐT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.

Tổng cục Hải quan nhận được vướngmắc, kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam trong việc thực hiện thủ tục hảiquan điện tử (TTHQĐT), đối với các nội dung vướng mắc Tổng cục Hải quan hướngdẫn như sau:

1. Về kiến nghị in hai mặt đối vớiphụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 8Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp đượclựa chọn in tất cả một mặt hoặc in tất cả hai mặt đối với phụ lục tờ khai trongtrường hợp một tờ khai hải quan điện tử in có nhiều hơn một phụ lục.

2. Về kiến nghị Tổng cục Hải quanquan tâm tới công tác đào tạo cho doanh nghiệp về thực hiện TTHQĐT và cán bộcông chức hải quan được làm quen với chương trình phần mềm:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Namchủ động đào tạo cho công chức hải quan, doanh nghiệp trên cơ sở nội dung đơnvị đã được tập huấn về thủ tục hải quan điện tử tại Đà Nẵng theo công văn số 6658/TCHQ-VP ngày 26/11/2012. Trong trường hợp có yêu cầu hỗ trợ giảng viên, đềnghị đơn vị có văn bản với kế hoạch cụ thể để Tổng cục Hải quan bố trí giảngviên hỗ trợ.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan tỉnh Quảng Nam biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái