BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1532/TCHQ-KTTT
V/v thủ tục Hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ An ninh Quốc phòng.

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: CụcHải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số Hảiquan địa phương về thời hạn hiệu lực của công văn số 2971/TCHQ-KTTT ngày30/06/2006 của Tổng cục Hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụthể như sau:

Hàng năm, trên cơ sở hạn ngạch đã được Thủ tướngChính phủ phê duyệt, Bộ chủ quản (Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) sẽ đăng ký vàthống nhất danh mục với Bộ Tài chính từ đầu năm.

Nội dung hướng dẫn tại công văn số 2971/TCHQ-KTTT ngày 30/06/2006 của Tổng cục Hải quan vẫn tiếp tục được thực hiện.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan cáctỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông