B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 15320/TCHQ-GSQL
V/v phối hp kiểm tra chặt chẽ mặt hàng thép không gỉ nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Cục Giám sát quản lý nhận được công văn số 2712/PTM-TTXNngày 13/11/2014 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thông báo việc phốihợp kiểm tra chặt chẽ mặt hàng thép không gỉ nhập khẩu.

Cục Giám sát quản lý sao gửi công văn số 2712 đề cập trên đểCục Hải quan các tỉnh, thành phố có những biện pháp kiểm tra chặt chẽ những lô hàng hàng nhậpkhẩu đề cập trong cảnh báo của phòng Thương mại Việt Nam để phát hiện gian lậnliên quan đến chuyển tải bất hợp pháp (đặc biệt chú ý đến những lô hàng nhập khẩucó liên quan tới các công ty đã được đề cập tại công văn số 2712).

Đối với các lô hàng thép không gỉ nhập khẩu nói chung, khiđược phân luồng kiểm tra hồ sơ hoặc kiểm tra thực tế, đề nghị Cục Hải quan địaphương chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ, xác định xuất xứ thực tế của hàng hóa nhập khẩu,kiểm tra hành trình của lô hàng,thông tin về nhà sản xuất, xuất khẩu trên mạng, các thông tin khác liên quan đếnxuất xứ của sản phẩm,... nhằm ngăn chặn việc cố tình khai báo sai xuất xứ đểtránh mức thuế chống bán phá giá cho mặt hàng thép không gỉ nhập khẩu từ TrungQuốc, Đài Loan, Indonesia và Malaysia.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết vàthực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Quản lý Rủi ro (để p/h);
-
Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha