B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 15324/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Công ty CP Tiến bộ quốc tế.
(Số 69, Tuệ Tĩnh,Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Trả lời công văn số 2422a/AIC ngày 11/12/2014 của Công ty CPTiến bộ quốc tế đề nghị miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế GTGT đối với hàng hóa mua sắm thuộc dự án thànhphần “Mua sắm trang thiết bị điều tra, khảo sát GH”, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

1) Về thuế nhập khẩu.

Theo quy đnhtại khoản 11 Điều 100 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tàichính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì hànghóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầukhí được miễn thuế bao gồm:

a) Thiết bị, máy móc đáp ứng điều kiện nêu tại điểm a khoản 7 Điều này;phương tiện vận tải chuyên dùng cần thiết cho hoạt động dầu khí; phương tiện vậnchuyển để đưa đón công nhân gồm xe ôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy; kể cả linh kiện, chi tiết, bộ phậnrời, phụ tùng gá lắp, thay thế, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộhoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng,phương tiện vận chuyển để đưa đón công nhân nêu trên đáp ứng điều kiện nêu tạiđiểm c khoản 7 Điều này.

Danh mục hoặc tiêu chuẩn xác định phương tiện vận tải chuyêndùng cần thiết cho hoạt động dầu khí để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế nêutại điểm này thực hiện theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

b) Vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí mà trong nước chưa sản xuất được;

Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí mà trong nướcđã sản xuất được để làm căn cứ thực hiện việc miễnthuế nêu tại điểm này thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

c) Trang thiết bị y tế và thuốc cấp cứu sử dụng trên các giàn khoan và côngtrình nổi được Bộ Y tế xác nhận;

d) Trang thiết bị văn phòng phục vụ cho hoạt động dầu khí;

e) Hàng hóa tạm nhập, tái xuất khác phục vụ chohoạt động dầu khí.

Để được miễn thuế nhập khẩu, chủ dự án phải đăng ký danh mụchàng hóa nhập khẩu với Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi thực hiện dự án đầu tưđối với dự án xác định được Cục Hải quan nơi thựchiện dự án đầu tư hoặc Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính đối vớidự án không xác định được Cục Hải quan nơi thực hiện dự án đầu tư hoặc Cục Hảiquan tỉnh, thành phố gần nhất đối với tỉnh, thành phố không có cơ quan hảiquan; hồ sơ đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều101; hồ sơ, thủ tục, thẩm quyền miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 102;quyết toán việc nhập khẩu, sử dụng hàng hóa miễn thuế theo quy định tại Điều103 Thông tư số 128/2013/TT-BTC nêu trên.

2) Về thuế GTGT.

Theo quy định tại điểm b khoản 17 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật ThuếGTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chitiết và hướng dẫn thi hành một số điềuLuật Thuế GTGT, thì máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tảichuyên dùng và vật tư trong nước chưa sản xuất được, cần nhập khẩu để tiến hànhhoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triểnmỏ dầu, khí đốt thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư thuộcloại trong nước đã sản xuất được làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sảnxuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏdầu, khí đốt làm cơ sở không thu thuế GTGT thực hiện theo văn bản hướng dẫn củaBộ Kế hoạch và Đầu tư (hiện hành là Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Trường hợp của Công ty CP Tiến bộ quốc tế theo báo cáo là nhậpkhẩu hàng hóa theo thông báo trúng thầu của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đểphục vụ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt của Tổng cục Biểnvà Hải đảo Việt Nam, giá trúng thầu không bao gồm thuế GTGT, thì đề nghị Côngty xuất trình hồ sơ liên quan với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩuđể kiểm tra xác định cụ thể, trên cơ sở đó xử lý thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Tiến bộ quốc tế biếtvà thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
-
Lưu: VT, TXNK-Hòa (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng