B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1 533/BTC-CST V/v thuế xuất khu mặt hàng dăm gỗ

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

Kính gửi:

- Công ty TNHH sản xuất thương mại Bình An Phú;
-
Công ty TNHH giấy Thượng Hải;
- Công ty TNHH nguyên liệu giấy Dung Quất;
-
Công ty c phần Lâm sản PISICO Quảng Nam;
- Công ty LD TNHH Cát Phú;
-
Công ty TNHH Cát Phú - Đồng Nai;
-
Công ty TNHH Liên doanh nguyên liệu giấy Huế.

Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp đề nghị Bộ Tàichính xem xét giãn thời gian áp dụng thuế xuất khẩu đối với mặt hàng dăm gỗ. Vvấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Để nhằm đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất trong nước, bảo vệ tài nguyênrừng (bao gồm cả rừng trồng), Bộ Tài chính đã gửi xin ý kiến Bộ ngành, Ủy bannhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Thương mại và Côngnghiệp Việt Nam, Hiệp hội ngành hàng (tại công văn số 12084/BTC-CST ngày1/9/2015) và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính về phương án điềuchỉnh tăng thuế xuất khẩu đối với mặt hàng dăm gỗ từ 0% lên 5%.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương, Hiệp hội, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 điều chỉnh thuế xuất khẩu đối với mặt hàngdăm gỗ từ 0% lên 2%, với hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.

Kể từ ngày xin ý kiến đến ngày Thông tư số 182/2015/TT-BTC có hiệu lựcthi hành là 4 tháng, việc lấy ý kiến và ban hành Thông tư bảo đảm đúng quy địnhcủa Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thông tư số 182/2015/TT-BTC mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2016, vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các Công ty thựchiện theo mức thuế xuất khẩu theo quyđịnh tại Thông tư số 182/2015/TT-BTC BộTài chính sẽ theo dõi sát tình hình xuất khẩu, tồn kho, đánh giá tác động của chínhsách đ có biện pháp xử lý cho phù hp.

Bộ Tài chính có ý kiến để các doanh nghiệp và cơ quan liên quan biết./.

Nơi nhận:
-Nhưtrên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- TCHQ;
- Vụ PC;- Lưu: VT, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lưu Đức Huy