BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1533/TCHQ-CCHĐH
V/v xử lý vướng mắc trong thủ tục hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan các tỉnh, thành phố.

Tổngcục Hải quan nhận được phản ánh của Công ty TNHH IRISO Việt Nam và Công ty TNHHPanasonic System về việc hướng dẫn không thống nhất trình tự thực hiện thủ tụchải quan điện tử của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) mua hàng của doanh nghiệp nộiđịa, mua bán với doanh nghiệp chế xuất khác. Cụ thể: một số Chi cục Hải quanyêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu làm thủ tục hải quan trước, doanh nghiệp xuấtkhẩu làm thủ tục hải quan sau; một số đơn vị lại hướng dẫn ngược lại. Về vấn đềnày, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1.Doanh nghiệp chế xuất thực hiện thủ tục hải quan điện tử thì thực hiện theo quyđịnh tại Chương VI, Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tàichính quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu thương mại.

2.Đối với hàng hóa của DNCX nhập khẩu từ nội địa theo hình thức mua bán: Thựchiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 42, Thông tư số 196/2012/TT-BTC Theo đóDNCX nhập khẩu hàng hóa từ nội địa làm thủ tục hải quan trước, doanh nghiệp nộiđịa làm thủ tục hải quan sau.

3.Đối với hàng hóa mua bán giữa các DNCX với nhau quản lý theo mục đích sử dụnglà sản xuất, đầu tư, tiêu dùng thì thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 42,Thông tư số 196/2012/TT-BTC Theo đó thì DNCX mua làm thủ tục hải quan trước,DNCX bán làm thủ tục hải quan sau.

Tổngcục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nghiên cứu, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Điện tử IRISO Việt Nam;
(Địa chỉ: KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương)
- Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô J1/2 Khu Công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)
- Lưu: VT, CCHĐH (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái