BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1533/TCHQ-KTTT
V/v thu nợ thuế hàng nhập khẩu qua thuế GTGT nội địa.

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Tiếp theo công văn số 59/TCHQ-KTTT ngày 06.01.2009 của Tổngcục Hải quan trả lời công văn số 2653/HQBD-NV của Cục Hải quan tỉnh Bình Dươngv/v xử lý vướng mắc khi thu nợ thuế hàng nhập khẩu qua thuế GTGT nội địa chờhoàn. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 06.03.2009, Tổng cục Thuế đã có công văn số 743/TCT-KKv /v phối hợp thu nợ thuế của Công ty TNHH sản xuất túi xốp Hoàn cầu. Theo đó:Tổng cục Thuế không có căn cứ để hướng dẫn cơ quan thuế địa phương thực hiện bùtrừ số tiền thuế GTGT còn âm theo số liệu kê khai của doanh nghiệp tương ứngvới số thuế doanh nghiệp còn nợ cơ quan thuế cũng như còn nợ cơ quan hải quan.

(Xin gửi kèm công văn số 743/TCT-KK ngày 06.03.2009 nêutrên)

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương tiếp tục thực hiện việcxử lý nợ đọng 460.432.962 đồng của Công ty TNHH sản xuất túi xốp Hoàn cầu –MST: 0301482981 theo quy định tại phần II Thông tư số 62/2007/TT-BTC ngày14.06.2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hànhquyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b)

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng