BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1533/TCHQ-TXNK
V/v giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

Tổng công ty Viễn thông Toàn Cầu (GTEL)
(Số 280B, Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội)

Trả lời các công văn số 136/GTEL-ICT ngày 31/3/2011, 158/GTEL ngày 06/4/2011 của Tổng công ty Viễn thông Toàn Cầu (GTEL-MST:0102556773) về việc giải tỏa cưỡng chế hàng hóa nhập khẩu; Về vấn đề này, Tổngcục Hải quan đã có công văn số 1040/TCHQ-TXNK ngày 11/3/2011 trả lời Tổng công ty.

Trường hợp những lô đã về đến cảng Việt Nam là hàng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng thì đề nghị Tổng công ty căn cứ quy định tại khoản 8 điều 25 Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty Viễn thông Toàn Cầu được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-QLN(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn