BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1533/TCT-CS
V/v miễn giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013

Kính gửi: CụcThuế tỉnh Bình Dương

Trảlời công văn số 13717/CT-QLCKTTĐ ngày 18/12/2012 của Cục Thuế tỉnh Bình Dươngvề việc miễn, giảm tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản đối với đấtsản xuất nông nghiệp trồng cây lâu năm thu hoạch 1 lần, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

-Tại Khoản 1 Điều 13 và Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất thuê mặt nước đã quy định:

“Điều13. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

1.Đất thuê, mặt nước thuê để thực hiện dự án đầu tư thuộc đối tượng được miễn,giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước thì được thực hiện theo từng dự án đầu tư”.

“Điều14. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong các trường hợp sau:

3.Trong thời gian xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt”

-Tại mục VII Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính hướngdẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP đã quy định:

“3.Khoản 3 được hướng dẫn thêm như sau:

Trườnghợp người thuê đất sử dụng đất vào mục đích sản xuất nông nghiệp (trồng cây lâunăm) theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thời gian xây dựng cơ bảnvườn cây được miễn tiền thuê đất áp dụng đối với từng loại cây thực hiện theoquy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cây lâu năm do Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn quy định".

Căncứ các quy định trên, đối với trường hợp được nhà nước cho thuê đất để trồngcây lâu năm thì người được nhà nước cho thuê đất được miễn tiền thuê đất trongthời gian xây dựng cơ bản đối với dự án nếu loại cây có thuộc diện phải trảiqua thời gian xây dựng cơ bản mới cho thu hoạch theo quy trình kỹ thuật trồngvà chăm sóc cây lâu năm. Để có cơ sở áp dụng việc miễn giảm đối với trường hợptrồng cây lâu năm thu hoạch một lần như nội dung nêu trong công văn, đề nghịCục Thuế tham khảo các cơ quan chức năng tại địa phương về quy trình chăm sócloại cây đó; nếu có vướng mắc thì gửi toàn bộ hồ sơ có liên quan để Tổng cụcThuế xem xét./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ