B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 15333/TCHQ-GSQL
V/v tái nhập máy kiểm tra lỗ bằng tia X trên tấm mạch PCB vướng mắc về giấy phép tạm xut

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Ngày 19/12/2014, Công ty TNHH New Circuit Việt Nam có văn bảnsố 141219 gửi Tổng cục Hải quan thông báo về việc Cục Xuất nhập khẩu- Bộ Công Thương không xét cấp giấy phép đểtái nhập lô hàng là chiếc máy kiểm tra lỗ bng tia X trên tấm mạch PCB, nhãn hiệu XSCOPE, Model:TVX-IP805, 220V, AC 50/60HZ, công suất max 56W, mã HS 90221990 theo luồng xanhvà tờ khai tạm xuất số 300122609860/G61 (công văn số 1036/XNK-TMQT ngày18/12/2014 của Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương) tại Chi cục Hải quan Sânbay Quốc tế Nội Bài. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để tạo thuận lợi cho Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh,Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội chỉ đạo Chi cục Hảiquan Sân bay Quốc tế Nội Bài:

1. Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xuất khẩu không có giấyphép của Bộ Công Thương.

2. Kiểm tra đối chiếu sê ri và số, ký hiệu ghi trên máy tái nhập với hồ sơ khi nhập khẩu máy, hồsơ tạm xuất và hồ sơ tái nhập, hợp đồng sửa chữa, bảo hành nếu đủ căn cứ xác địnhhàng tái nhập chính là hàng đã tạm xuất, thực hiện thủ tục tái nhập theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan thành phố Hà Nội biếtvà thực hiện./

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Cty TNHH New Circuit Việt Nam
(thay trả lời cv số 141030 ngày 07/11/2014);
-
Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh