B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 15334/TCHQ-GSQL
V/v xử lý hàng hóa từ bỏ

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 3873/HQBRVT-CM ngày 03/12/2014 của Cục Hảiquan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc vướng mắc xử lý hàng từ bỏ, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Ngày 03/12/2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 16754/BTC-TCHQ hướng dẫn xử lý xe ô tô, mô tô đã chuyển về cảng Việt Nam nhưngkhông đủ điều kiện nhập khẩu theo chế độ tài sản di chuyển của Việt Kiều hồihương.

Do đó, đối với lô hàng cập cảng Việt Nam trước ngày 15/12/2013 nêu trên, chịu sựđiều chỉnh tại điểm đ khoản 4 Điều 16 và điểm c khoản 6 Điều 16 Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 củaChính phủ để thực hiện xử phạt tiền và buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Trườnghợp, trong vòng 30 ngày kể từ ngày cơ quanHải quan ra quyết định buộc tái xuất đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam mà không thựchiện tái xuất được thì cơ quan Hải quan thực hiện tịch thu hoặc tiêu hủy quy địnhtại khoản 4 Điều 35 Nghị định 97/2007/NĐ-CP và xử lý như sau:

1. Trường hợp kết quả giám định của cơ quan Đăng kiểm xác định tình trạng củachiếc mô tô là mới, chưa qua sử dụng:

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu căn cứ Điều 9, Điều 10, Điều11 Thông tư số 15/2014/TT-BTC ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính để xử lý theoquy định.

2. Trường hợp kết quả giám định của cơ quan Đăng kiểm xác định tình trạng củachiếc mô tô là đã qua sử dụng thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu:

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu căn cứ điểm a khoản 4 vàđiểm a khoản 6 Điều 16 Nghị định 97/2007/NĐ-CP dẫn trên hoặc điểm b khoản 5 vàkhoản 6 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ để xem xét xử phạtbổ sung theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnhBà Rịa Vũng Tàu biết và thực hiện./


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh