B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 15336/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Quyết định số 11039/QĐ-BCT ngày 03/12/2014 của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Ngày 03/12/2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết địnhsố 11039/QĐ-BCT về việc công bố Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểmtra chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộctrách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương. Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngàyký. Trong quá trình thực hiện, cơ quan hải quan gặp một số vướng mắc xin trao đổivới quý Bộ như sau:

1. Tại Điều 1 Quyết định số 11039/QĐ-BCT : Công bố kèm theo quyết định nàyDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu phải kiểm tra chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khithông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương tại phụ lục đính kèm,theo đó tại phụ lục đính kèm thể hiện 06 nhóm mặt hàng. Tuy nhiên, tại Điều 2 củaQuyết định nêu trên lại th hiện:Giao Vụ Khoa học và Công nghệchủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất Lãnh đạo Bộ công bDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng, quy chuẩn kỹthuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương phù hợp vi yêu cầu quản lý. Như vậy, nội dungtại Điều 1 và Điều 2 của Quyết địnhtrên được thực hiện như thế nào?

2. Phụ lục của Quyết định số 11039/QĐ-BCT :

+ Tại mục 1: Sản phẩm dệt may - mã HS: 6309 - văn bản áp dụng là Thông tư số 32/2009/TT-BCT ngày 05/11/2009 của Bộ Công Thương có hiệu lực t ngày 01/12/2009. Quy định này chưa đúng với điểm II Phụ lục I Nghị định số 187/2013/N Đ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ. Vì theo quy định tại Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 củaBộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩuưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế thì mặt hàng có mã số6309 được định danh là “Qun áo và các sản phm dệt may đã qua sử dụng khác”, Tuy nhiên, theo quy định tại điểmII Phụ lục I Nghị định s 187/2013/N Đ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ thì đâylà mặt hàng thuộc Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.

Ngoài ra, đối với những mặt hàng khác điều chỉnh bởi Thôngtư số 32/2009/TT-BCT nhưng không thuộc mã HS 6309 thì cơ quan hải quan thực hiệntheo quy định như thế nào?

+ Tại mục 3, mục 6: Văn bản áp dụng là Thông tư số 08/2012/TT-BCT Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 08/2012/TT-BCT về nguyên tắcquản lý: “ Việc quản chất lượng sản phẩm hàng hóa thuộcDanh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản của Bộ Công Thương quy định tạiThông tư này được thực hiện theo nguyên tắcsản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra thịtrường phải đượcchứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ Công Thương ban hành ”

Tuy nhiên, Quyết định số 11039/QĐ-BCT quy định việc kiểm trachất lượng, quy chuẩn kỹ thuật trước khithông quan. Như vậy, đối với mặt hàng “Hóachất, vật liệu nổ công nghiệp”, “Máy, thiết bị đặc thù công nghiệp có khả năng gây mất an toàn”, cơ quan hải quan sẽ căn cứ vào quy địnhtại văn bản nào để thực hiện? Doanh nghiệp phải thựchiện việc kiểm tra chất lượnghàng hóa nhập khẩu trước khi thông quan haytrước khi đưa ra lưu thông trên thị trường?

+ Tại mục 5: Các văn bản áp dụng là Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 và Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25/12/2013 của Thủ ng Chính phủ về việc ban hành danh mục và lộ trình phương tiệnthiết bị sử dụng năng lượng phải loại b và các tổ máy phát điện hiệu suấtthấp không được y dựng mới: k từngày 01/01/2015 sẽ không được phép nhập khẩu và sản xutthiết bị dưới mức hiệu suất ti thiểu. Như vậy, khi doanh nghiệpnhập khẩu những mặt hàng quy định tại Mục 5thì cơ quan hải quan căn cứ nào để xác định mứchiệu suất tối thiểu của sản phẩm nhập khẩu: Giấy chứng nhận của nhà sản xuất hay phải tiến hành kiểm tra chất lượng, trưng cầu giámđịnh sản phẩm? Cơ quan quản lý chuyên ngành nào đượcphép tiến hành kiểm tra chất lượng, cơ quannào được phép giám định chất lượng?

Trên đây là một số ý kiến của Tổng cục Hải quan, kính mongquý Bộ xem xét và có hướng dẫn cụ thể để Tổng cụcHải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tnh, thành phố thực hiện thống nhất.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT BTC Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh;
-
Lưu: VT, GSQL-Cường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh