B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 15337/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội.

Trả licông văn số 3587/HQHN-GSQL ngày 25/11/2014, trên cơ sở chỉ đạo của Lãnh đạo BộTài chính về việc xử lý tờnghợp nộp bổ sung C/O mẫu AK, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

Cơ quan hải quan xem xét chấp nhận đề nghị nộp bổ sung C/O mẫuAK cho tờ khai hải quan số 100120338731/A12 nhập khẩu lô hàng nhựa nguyên sinh dạng hạtpolyethylene đã được cơ quan hải quan áp lại mã s là 39076020 (mã số khai báo tại thời điểm đăng ký tờ khai là 39012000).

Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O thực hiện theo quy định hiệnhành.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh