BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15338/TCHQ-GSQL
V/v tạm nhận 01 xe ô tô của Đại sứ quán nhà nước Cô Oét tại Hà Nội về tự bảo quản

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

Đại sứ quán Nhà nước Cô Oét tại Hà Nội.
(Địa chỉ: số 10 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Namkính chào Đại sứ quán Nhà nước Cô Oét tại Hà Nội và xin hân hạnh phúc đáp cônghàm số 154/2014 ngày 10/12/2014 của Đại sứ quán về việc đề nghị cho phép tạmnhận 01 xe ô tô hiệu Mercedes Benz; loại ô tô con, 05 chỗ, số máy27682430151187, số khung WDD2221651A141481; mới 100% tay lái thuận, màu đen,sản xuất năm 2014 tại Đức về bảo quản tại Đại sứ quán nhằm tránh các chi phíphát sinh và những rủi ro không đáng có, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đồng ý để Đại sứ quán Nhà nước Cô Oét tạiHà Nội tạm nhận chiếc xe ô tô nêu trên (chiếc xe ô tô này dự kiến về đến cảngHải Phòng vào tháng 1/2015, vận đơn số NYKS5203301830) về tự bảo quản tại trụsở của Đại sứ quán với điều kiện Đại sứ quán phải có văn bản đê nghị và cam kếtgửi Cục Hải quan thành phố Hà Nội với nội dung sau:

- Nơi bảo quản chiếc xe ô tô nêu trên tại trụ sở Đại sứ quánNhà nước Cô Oét tại Hà Nội.

- Đại sứ quán Nhà nước Cô Oét tại Hà Nội có trách nhiệm bảoquản nguyên trạng chiếc xe ô tô và thực hiện đúng các quyết định sau này củaCục Hải quan thành phố Hà Nội, kể cả việc phải tái xuất và xử lý vi phạm theopháp luật Việt Nam (nếu có).

Nhân dịp này, Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Xã hội Chủnghĩa Việt Nam xin gửi tới Đại sứ quán Nhà nước Cô Oét tại Hà Nội lời chào trântrọng./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh