BY TẾ
CỤC QUN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15339/QLD-GT
V/v thống nhất việc ghi tên hoạt chất của thuốc trong kế hoạch đấu thầu của một số thuốc kháng sinh

Hà Nội, ngày 18 tháng08 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế
(Sau đây gọi tắt là các đơn vị)

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1Điều 8 Thông tư liên tịch số 01/ 2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012của Liên Bộ Y tế - B Tài chính hướng dẫn về đấu thầu muathuốc trong các cơ sở y tế về nội dung của gói thầu thuốc theo tên generic: Nộidung gói thầu bao gồm tên hoạt chất, nồng độ hoặc hàm lượng, dạng bào chế, đơnvị tính, số lượng, giá kế hoạch dự kiến đã bao gồm VAT. Nếulà thuốc hỗn hợp nhiều thành phần phải ghi đủ các thành phần của thuốc theo têngeneric.

Qua rà soát kết quả đấu thầu của cácđơn vị trong thời gian vừa qua, một số đơn vị trong quá trình lập kế hoạch đấuthầu đã thực hiện chưa đúng quy định nêu trên đối với các thuốc kháng sinh baogồm: Cefipime, Cefradine,Ceftazidime, Meropenem, Imipenem + Cilastatin, Cefpirome,Cephalotin. Cụ thể, một số đơn vị đã đưa cả thành phần tá dược vào mục hoạtchất thuốc (ghi cả tá dược L-Arginine vào tên hoạt chất đối với các thuốc cóhoạt chất là Cefipime, Cefradine; tádược Natri carbonat vào tên hoạt chất đối với các thuốc cóhoạt chất là Ceftazidime, Meropenem, Imipenem + Cilastatin,Cefpirome, Cephalotin) và gây ra hạn chế cạnh tranh trong đấu thầu.

Để đảm bảo thống nhất trong quá trìnhtriển khai và thực hiện đúng quy định về đấu thầu thuốc, đảm bảo cạnh tranhtrong đấu thầu, Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị khi lập kế hoạch đấu thầumua các thuốc trên đối với nội dung tên hoạt chất chỉ ghi tên thành phần hoạtchất chính của thuốc, không ghi thêm bất cứ thành phần tá dược nào.

Cục Quản lý Dược thông báo để các đơnvị biết và triển khai thực hiện thống nhất theo đúng quy định về đấu thầuthuốc./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng BYT (để b/c);
- Các Th trưởng BYT (để b/c);
- Bo hiểm Xã hội Việt Nam;(Để p/h)
-
Vụ Bảo hiểm Y tế;(Để p/h)
-
Vụ KHTC;(Để p/h)
-
Thanh tra Bộ;(Để p/h)
-
Cục Quân y - Bộ Quốc phòng;
- Cục Y tế - Bộ Công an;
- Cục Y tế GTVT - Bộ GTVT;
- Lưu: VT, GT.

CỤC TRƯỞNG

Trương Quốc Cường