BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1533TCHQ/KTTT
V/v: không thu thuế NK

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2005

Kính gửi:

- Công ty TNHH May mặc United Sweethearts Việt Nam
(Khu Công nghiệp Nhơn Trạch 1 Đồng Nai)
- Cục Hải quan Đồng Nai

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 156- 12/USV-XNK ngày 02/12/2004của Công ty TNHH May mặc United Sweethearts Việt Nam đề nghị không thu thuếnhập khẩu mặt hàng móc các loại nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 4028/NSXXKngày 17/9/2004 do không có nhu cầu sử dụng đã tái xuất trả người bán theo tờkhai xuất khẩu số 64/XK /TX/NT ngày 12/10/2004 tại Chi Cục Hải quan Nhơn Trạchthuộc Cục Hải quan Đồng Nai, về việc này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của BộTài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Căn cứ Quyết định số 58TCHQ/QĐ/KTTT ngày 14/1/2005 củaTổng cục Hải quan về việc ban hành qui trình miễn thuế xét miễn thuế, giảmthuế, không thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa XNK.

Công ty TNHH May mặc United Sweethearts Việt Nam nhập khẩumặt hàng móc các loại để sản xuất hàng xuất khẩu tại các tờ khai số 4028/NSXXKngày 17/9/2004 nay do không có nhu cầu sử dụng đã tái xuất trả chủ hàng nướcngoài tại tờ khai tái xuất số 64/XK/TX/NT ngày 12/10/2004. Tổng cục Hải quanyêu cầu Cục Hải quan Đồng Nai căn cứ qui định tại Thông tư số 87/2004/TT-BTCngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính, Quyết định số 58TCHQ/KTTT ngày 14/1/2005 củaTổng cục Hải quan và hồ sơ hàng nhập khẩu, tái xuất khẩu để xem xét không thuthuế nhập khẩu cho số móc các loại đã tái xuất của Công ty.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty, Cục Hải quan ĐồngNai biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐTC
- Lưu VP(2), KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An